Structure of the harvester's operation time utilization under conditions of Polish forests

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Agriculture No 62 (Agricultural and Forest Engineering) 2013: 47-53
(Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW, Agricult. 62, 2013)

Structure of the harvester's operation time utilization under conditions of Polish forests

TOMASZ NUREK
Department of Agricultural and Forest Machinery, Warsaw University of Life Sciences - SGGW

Abstract: Achievement of beneficial economic results of timber harvesting with the use of harvesters is greatly determined by appropriate organization of their operation. It is important to find the solutions that could maximally reduce the share of working day phases that are unconnected with production. The carried out simulation calculations enabled to determine the working time structure under most favourable conditions, without preparation of bases and making passages to them and under conditions similar to the real ones. The experiments were executed for various number of tasks; therefore, the effect of passages between bases on working day structure was investigated also. The obtained results showed a very strong effect of mentioned factors working day utilization. In most favourable conditions and 100 tasks, about 50% of total time is taken by operating time that is directly devoted to execution of tasks, while in less favourable conditions and 600 tasks only 5% of time is spent on timber harvesting with the machine; the remaining part of time can be regarded as the lost time.

Key words: timber harvesting, harvester productivity, organization of timber harvesting process, working day structure, working time utilization

Streszczenie: Struktura wykorzystania czasu pracy harwestera w warunkach lasów polskich. Osiągnięcie korzystnych wyników ekonomicznych pozyskania drewna harwesterami uwarunkowane jest w znacznym stopniu odpowiednią organizacją ich pracy. Istotne jest znalezienie takich rozwiązań aby w maksymalnie zmniejszyć udział nieprodukcyjnych faz dnia roboczego. Przeprowadzone obliczenia symulacyjne pozwoliły ustalić strukturę czasu pracy w najkorzystniejszych warunkach bez przygotowywania baz i przejazdów do nich oraz w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. Eksperymenty przeprowadzono dla różnej liczby zadań dzięki czemu zbadano także wpływ przejazdów pomiędzy nimi na strukturę dnia roboczego. Uzyskane wyniki pokazują bardzo silny wpływ
wymienionych czynników na wykorzystanie dnia roboczego. Dla najkorzystniejszych warunków i 100 zadań około 50% całkowitego czasu to czas operacyjny - bezpośrednio poświęcony na wykonanie zadań, w najmniej korzystnym dla 600 zadań jedynie 5% czasu maszyna pozyskuje drewno - pozostałą część należy uznać za czas stracony.

Please use the following format to cite the selected article:
NUREK T. Structure of the harvester’s operation time utilization under conditions of Polish forests. Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW, Agricult. 62, 2013: 47-53

Authors’ addresses:
Tomasz Nurek
Katedra Maszyn Rolniczych i Leśnych SGGW
02-787 Warszawa,
ul. Nowoursynowska 166
Poland
e-mail: kmrl@sggw.pl