Comparison between traditional and reduced grain production technologies with consideration to the technical equipment evaluation

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Agriculture No 62 (Agricultural and Forest Engineering) 2013: 17-23
(Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW, Agricult. 62, 2013)

Comparison between traditional and reduced grain production technologies with consideration to the technical equipment evaluation

MAREK GAWORSKI, PRZEMYSŁAW BALCERZAK, DARIUSZ BEDYK
Department of Production Management and Engineering, Warsaw University of Life Sciences - SGGW

Abstract: There are presented results of comparison between grain production technologies that are different in respect of approach to the tillage stage. The scope of investigations covers the factors that shape economic effectiveness of grain production, with the use of conventional technology (including ploughing) and reduced technology (with application of direct drilling). Basing on the determined direct surplus and other economic indices there are presented differences in the application effects of compared tillage systems. There are presented results of evaluation of various tractor combinations with the selected tillage outfits.

Key words: effectiveness, costs, grain production, technique, technology

Streszczenie: Porównanie tradycyjnej i uproszczonej technologii produkcji zbóż z uwzględnieniem oceny sprzętu technicznego. W pracy przedstawiono wyniki porównania technologii produkcji zbóż, zróżnicowanych pod względem podejścia do etapu uprawy gleby. Zakresem badań objęto czynniki kształtujące ekonomiczną efektywność produkcji zbóż przy wykorzystaniu technologii konwencjonalnej (z udziałem uprawy płużnej) i uproszczonej, z zastosowaniem siewu bezpośredniego. Na podstawie wyznaczonej nadwyżki bezpośredniej i innych wskaźników ekonomicznych przedstawiono różnice w efektach stosowania porównywanych systemów uprawy gleby. Przedstawiono wyniki oceny zestawień różnych ciągników z wybranymi agregatami uprawowymi.

Please use the following format to cite the selected article:
GAWORSKI M., BALCERZAK P., BEDYK D. Comparison between traditional and reduced grain production technologies with consideration to the technical equipment evaluation. Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW, Agricult. 62, 2013: 17-23

Authors’ addresses:
Marek Gaworski
Katedra Organizacji i Inżynierii Produkcji
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
02-787 Warszawa
ul. Nowoursynowska 164
Poland
e-mail: marek_gaworski@sggw.pl