Effect of wheel passage number and tyre inflation pressure on soil compaction in the wheel track

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Agriculture No 62 (Agricultural and Forest Engineering) 2013: 5-15
(Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW, Agricult. 62, 2013)

Effect of wheel passage number and tyre inflation pressure on soil compaction in the wheel track

1JERZY BULIŃSKI, 2LESZEK SERGIEL
1Department of Agricultural and Forest Machinery, Warsaw University of Life Sciences - SGGW
2Institute of Technology and Life Sciences, Falenty, Poland

Abstract: There are presented the results of investigations on determination of the effect of wheel passage number, tyre inflation pressure and wheel load on soil compaction. Investigations were carried out in a soil bin filled with the fine loamy soil layer of dimensions 10 x 2 x 1 m (length x width x depth), of moisture content 12%. In investigations there was used the tractor wheel with tyre 7.50 - 16, loaded with axial forces 3,600 and 5,199 N and rolled on the measuring length 1-2—1-8 times at speed 0.82 m/s. The investigations showed a highly significant effect of wheel passage number, tyre inflation pressure and depth of measurement on compaction values in soil profile under the wheel track. In the range of applied wheel loads and tyre inflation pressures, the highest changes in soil compaction were found in the superficial layer - up to 0.05 m.

Key words: tractor wheel, soil compaction, soil bin

Streszczenie: Wpływ liczby przejazdów koła i ciśnienia w oponie na zwięzłość gleby w koleinie. W pracy przedstawiono wyniki badań, których celem było określenie, w jakim zakresie liczba przejazdów koła, ciśnienie w oponie oraz obciążenie koła wpływa na zagęszczenie gleby wyrażone jej zwięzłością. Badania przeprowadzono w kanale glebowym o wymiarach 10 x 2 x 1 m (długość x x szerokość x wysokość warstwy gleby) na glinie drobnopiaszczystej o wilgotności 12%. W badaniach zastosowano koło ciągnika z oponą 7,50 - 16. Podczas badań, koło obciążone siłą osiową o wartościach 3600 i 5199 N przetaczano po odcinku pomiarowym 1-2-l-8-krotnie z prędkością 0,82 m/s. Badania wykazały wysoce istotny liczby przejazdów koła, ciśnienia w oponie oraz głębokości pomiaru na zwięzłość gleby w profilu pod koleiną przejazdów. W zakresie stosowanych obciążeń koła i ciśnień w oponie największe zmiany zwięzłości gleby następowały w warstwie powierzchniowej - do 0,05 m.

Please use the following format to cite the selected article:
BULIŃSKI J., SERGIEL L. Effect of wheel passage number and tyre inflation pressure on soil compaction in the wheel track. Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW, Agricult. 62, 2013: 15-15

Authors’ addresses:
Jerzy Buliński
Wydział Inżynierii Produkcji SGGW
Katedra Maszyn Rolniczych i Leśnych
02-787 Warszawa, ul. Nowoursynowska 166 Poland
e-mail: jbulinski@wp.pl