Effect of sawmen’ professional experience on working time structure in pine-timber harvesting under conditions of the clear felling

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Agriculture No 61 (Agricultural and Forest Engineering) 2013: 65–72
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Agricult. 61, 2013)

Effect of sawmen’ professional experience on working time structure in pine-timber harvesting under conditions of the clear felling

KRZYSZTOF WÓJCIK, ALEKSANDRA PETRÓW
Department of Agricultural and Forest Engineering, Warsaw University of Life Sciences – SGGW

Abstract: Times of particular operations in timber harvesting with the use of an internal combustion chain saw were analyzed depending on professional experience of the fellers. Investigations were carried out on the two groups of sawmen: of many years’ experience and the beginners in the feller profession. The both groups were compared in consideration of the felling and debranching times. Basing on carried out investigations and their analysis it was found that the percent time structure of operations executed by both the experienced sawmen and the beginners was similar. The longest time was taken by debranching, the shortest time was spent on preparatory and additional operations. However, the experienced sawmen usually execute all the operations in timber harvesting quicker, with the exception of debranching of trees with less branches; here the beginners were more effective.

Key words: internal combustion chain saw, sawman, timber harvesting, felling, debranching, time of operation

Streszczenie: Wpływ doświadczenia zawodowego pilarzy na strukturę czasu pracy przy pozyskiwaniu drewna sosnowego w warunkach zrębu zupełnego. W opracowaniu przedstawiono analizę czasów wykonywania poszczególnych operacji pozyskania drewna pilarką spalinową w zależności od doświadczenia pilarzy. Badania zostały przeprowadzone na dwóch grupach pilarzy: doświadczonych, z wieloletnim stażem i początkujących, którzy stawiają dopiero pierwsze kroki w zawodzie drwala. Obie grupy porównane zostały pod względem czasu wykonywania ścinki i okrzesywania. Na podstawie wykonanych badań i ich analizy można stwierdzić, że procentowa struktura czasu wykonywanych czynności przez pilarzy doświadczonych i początkujących jest podobna. Najdłużej wykonywaną czynnością jest okrzesywanie, a najmniej czasu zajmują czynności przygotowawcze i dodatkowe. Jednak pilarze doświadczeni przeważnie szybciej wykonują wszystkie czynności związane z pozyskaniem drewna. Wyjątkiem jest okrzesywanie drzew z mniejszą liczbą gałęzi, gdzie lepiej radzą sobie pilarze początkujący.

Please use the following format to cite the selected article:
WÓJCIK K., PETRÓW A. Effect of sawmen’ professional experience on working time structure in pine-timber harvesting under conditions of the clear felling. Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Agricult. 61, 2013: 65-72

Authors’ addresses:
Krzysztof Wójcik
Wydział Inżynierii Produkcji SGGW
Katedra Maszyn Rolniczych i Leśnych
02-787 Warszawa
ul. Nowoursynowska 164
Poland
e-mail: krzysztof_wojcik@sggw.pl