HCH and DDT concentration in bees, honey and bee bread in apiaries from Warmia and Mazury region with a variety of different nectar

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Animal Science No 46, 2009: 121-124
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sc. - SGGW, Anim. Sci. 46, 2009)

HCH and DDT concentration in bees, honey and bee bread in apiaries from Warmia and Mazury region with a variety of different nectar

ANNA SPODNIEWSKA1, RAJMUND SOKÓŁ2
1Department of Farmacology and Toxicology, Faculty of Veterinary Medicine, University of Warmia and Mazury, Olsztyn
2Department of Infectious and Invasive Diseases, Faculty of Veterinary Medicine, University of Warmia and Mazury, Olsztyn

Abstract: Bees, bee bread and honey from 11 apiaries from Warmia and Mazury region were examined. In apiaries from Olsztyn the average concentration of HCH in bees was 0.0220 ng/g of lipid matter (l.m.), while from the apiaries situated on the fields of the former State Farms and individual farmers was more than twice and from Piska Forest 1.4 time higher than in Olsztyn. In bee bread from Olsztyn apiaries HCH content was 0.0012 Hg/g l.m. whereas in those situated in other locations (fields of the former State Farms, individual farmers and Piska Forest) was from 3.4 to 7 time higher. HCH content in honey from Olsztyn was the least (0.0003 |ig/g l.m.) and the greatest (0.0024 |ig/g l.m.) from fields of former State Farms. Residues of DDT were very high (0.12000.1862 |ig/g l.m.) in bees from all apiaries but low in honey and ranged from 0.0011 |ig/g l.m. (Olsztyn and Piska Forest) to 0.0014 |ig/g l.m. (the remaining apiaries). Concentration of total DDT in bee bread was the least in Olsztyn (0.0001 |ig/ g l.m.) and very high in the others. Particularly high level of this pesticide (0.0927 |ig/g l.m.) was noted in bee bread from Piska Forest.

Key words: bees, bee bread, honey, HCH, DDT

Streszczenie: Zawartość HCH I DDT w pszczołach, miodzie i pierzdze z rejonu Warmii i Mazur. Zbadano pszczoły, pierzgę i miód z11 pasiek województwa warmińsko-mazurskiego. W pasiekach z miasta Olsztyn, średnia zawartość HCH u pszczół wynosiła 0,0220 ug/g substancji lipido-wej (s.l.), natomiast z pasiek położonych na polach po byłych PGR i rolników indywidualnych była ponad dwa razy, a z pasieki z Puszczy Piskiej l,4 razy wyższa niż w Olsztynie. W pierzdze z pasiek Olsztyna zawartość HCH wynosiła 0,0012 Hg/g s.l., natomiast w usytuowanych na uprawach po byłych PGR, rolników indywidualnych oraz Puszczy Piskiej o 3,4 do 7 razy wyższa. Zawartość HCH w miodzie była najniższa (0,0003 ug/g s.l.) u pszczół z pasiek z Olsztyna, a najwyższa (0,0024 Hg/g s.l.), z pasiek z terenów byłych PGR. Pozostałości DDT u pszczół we wszystkich pasiekach były bardzo wysokie 0,1200-0,1862 ug/g s.l., natomiast w miodzie niskie i wahały się od 0,0011 Hg/g s.l. (miasto i Puszcza Piska) do 0,0014 ug/ g s.l. (pozostałe pasieki). Zawartość sumy DDT w pierzdze była najniższa w pasiekach z Olsztyna (0,0001 ug/g s.l.), a bardzo wysoka w pozostałych. Szczególnie wysoki poziom tego pestycydu występował w pierzdze z Puszczy Piskiej (0,0927 ug/g s.l.).

Please use the following format to cite the selected article:
SPODNIEWSKA A., SOKÓŁ R. HCH and DDT concentration in bees, honey and bee bread in apiaries from Warmia and Mazury region with a variety of different nectar. Ann. Warsaw Univ. of Life Sc. - SGGW, Anim. Sci. 46, 2009: 121-124

Authors’ addresses:
Anna Spodniewska
Katedra Farmakologii i Toksykologii, Wydział
Medycyny Weterynaryjnej
ul. M. Oczapowskiego 14, 10-719 Olsztyn
Poland
e-mail: anspod@uwm.edu.pl

Rajmund Sokół
Zakład Parazytologii i Chorób Inwazyjnych
Wydział Medycyny Weterynaryjnej
ul. M. Oczapowskiego 13, 10-719 Olsztyn
Poland
e-mail: sokol@uwm.edu.pl