The impact of the sequence of particular drone semen administration on number of their own progeny after instrumental insemination

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Animal Science No 46, 2009: 109-113
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sc. - SGGW, Anim. Sci. 46, 2009)

The impact of the sequence of particular drone semen administration on number of their own progeny after instrumental insemination

MACIEJ SIUDA1, JERZY WILDE1, BEATA BĄK1, MAŁGORZATA KOBYLIŃSKA2
1Apiculture Division, Faculty of Animal Bioengineering, Warmia and Mazury University in Olsztyn
2Department of Quantitative Methods, Faculty of Economic Sciences, Warmia and Mazury University in Olsztyn

Abstract: During the mating flight, a queen copulates with several, sometimes more than ten, drones. It is known that a queen preserves semen from all the drones with which she had copulated. However, it is not clear if the particular drone position in the mating sequences influences the number of this male's progeny. Investigations were performed in the apiary of Apiculture Department of Warmia and Mazury University in Olsztyn (Poland) from 1 July till 30 Sept. 2009. The experiment was carried out on 36 Carniolan queens (Apis mellifera carnica). Each of them was instrumentally inseminated with semen collected from nine drones. The drones represented two bee races - Apis mellifera ligustica and A.m.carnica - that have different body colouring. It was found that each of the drones which copulated with a queen had a chance for acquiring progeny. Although the findings indicated that the progeny of drones' semen which was the last to be injected into queen's oviduct had the smallest range.

Key words: drones, queens, insemination, bee workers, colour inheritance, number of progeny

Streszczenie: Wpływ kolejności wprowadzania nasienia trutni podczas sztucznego unasieniania na ilość potomstwa własnego. Matka pszczela podczas lotu godowego kopuluje z kilkoma lub nawet kilkunastoma trutniami. Wiadomo, że matka pszczela przechowuje nasienie od wszystkich trutni z którymi kopulowała, natomiast nie jest jasne czy kolejność kopulujących trutni ma
wpływ na ilość powstałego po nich potomstwa. Celem pracy było określenie wpływu kolejności wprowadzania nasienia od poszczególnych trutni podczas sztucznego unasieniania na ilość ich potomstwa. Doświadczenie wykonano w pasiece Katedry Pszczelnictwa UWM w Olsztynie w okresie od 1.07.2009 do 30.09.2009 roku. W doświadczeniu użyto 36 matek rasy kraińskiej (Apis mellifera carnica). Matki te unasienio-no sztucznie nasieniem pobieranym od 9 trutni dwóch ras Apis mellifera ligustica i A. m. carnica różniących się-ubarwieniem. Stwierdzono, że każdy truteń unasieniający matkę ma szansę na pozostawienie potomstwa. Potomstwo po trutniach, których nasienie wprowadzane jest do jajowodów matki jako ostatnie mają, charakteryzowało się najmniejszym rozstępem.

Please use the following format to cite the selected article:
SIUDA M., WILDE J., BĄK B., KOBYLIŃSKA M. The impact of the sequence of particular drone semen administration on number of their own progeny after instrumental insemination. Ann. Warsaw Univ. of Life Sc. - SGGW, Anim. Sci. 46, 2009: 109-113

Authors’ addresses:
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
ul. Słoneczna 48, 10-710 Olsztyn
Poland
e-mail: jerzy.wilde@uwm.edu.pl