The influence of environmental impact assessments on the protection and development of landscapes in spatial planning in Poland

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Horticulture and Landscape Architecture No 33, 2012: 159-167
(Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW, Horticult. Landsc. Architect. 33, 2012)

The influence of environmental impact assessments on the protection and development of landscapes in spatial planning in Poland

MAGDALENA JEDRASZKO-MACUKOW
Department of Landscape Architecture, Faculty of Horticulture and Landscape Architecture, Warsaw University of Life Sciences - SGGW

Abstract: An Environmental Impact Assessment (EIA) is the name of a study that assesses the type and degree of potential transformations that can occur within landscapes after the implementation of the decisions in local plans. These studies mainly identify and suggest solutions in cases where the plan may disrupt the landscape. However, the EIA may also have an impact on the quality of the solutions used in the plans, including on landscape design. The influence of an EIA therefore derives not only from its evaluating role, but also from the support it can offer in the process of landscape design. This will result in landscapes that are sustainable and that function better. The purpose of this article is to show the theoretical and practical possibilities for strengthening the support and evaluation roles of EIAs.

Key words: landscape planning, legal aspects of EIAs, assessment of landscape transformation, evaluating role of EIAs, supporting role of EIAs

Streszczenie: Siła Prognozy oddziaływania ustaleń planów miejscowych na środowisko w prewencji i kształtowaniu krajobrazu w planach miejscowych w Polsce. Prognoza oddziaływania na środowisko to nazwa dokumentu, w którym ocenia się rodzaj i stopnień potencjalnych przekształceń, jakie mogą zaistnieć w krajobrazie po realizacji ustaleń planów miejscowych. Opracowania te przede wszystkim identyfikują i wskazu-
ją zastosowane w planie rozwiązania, które mogą zaburzyć funkcjonowanie krajobrazu. Jednak „Prognozy..." mogą mieć także wpływ na jakość zastosowanych w planach rozwiązań, w tym na kształtowanie krajobrazu w obszarach planów. Siły „Prognozy." należy więc upatrywać w fakcie, że może ona nie tylko oceniać (oceniająca rola „Prognozy."), ale także wspomagać (wspomagająca rola „Prognozy.") proces projektowania krajobrazu. Efektem tego będą lepiej funkcjonujące, zrównoważone krajobrazy przyszłości. Celem tego artykułu jest wskazanie teoretycznych i praktycznych możliwości ugruntowania oceniającej roli i wspomagającej roli „Prognozy.", a wskazanie możliwości wykorzystania jej potencjalnej siły jako instrumentu mającego wpływ na kształtowanie krajobrazu.

Please use the following format to cite the selected article:
Jędraszko-Macukow M. The influence of environmental impact assessments on the protection and development of landscapes in spatial planning in Poland. Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW, Horticult. Landsc. Architect. 33, 2012: 159-167