A case study of natural processes as a factor in restoring the functionality of a degraded area: Świętochłowice, Poland

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Horticulture and Landscape Architecture No 33, 2012: 153-158
(Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW, Horticult. Landsc. Architect. 33, 2012)

A case study of natural processes as a factor in restoring the functionality of a degraded area: Świętochłowice, Poland

KRZYSZTOF M. ROSTAŃSKI
Silesian University of Technology

Abstract: This article poses the following question: which of human activity or processes of natural succession is more important in bringing a degraded area with green cover into cultivation? Brownfields and degraded areas, which are generally regarded as unattractive, are usually converted into industrial or commercial areas, with other forms of development often discounted from the beginning. However, due to the spontaneous process of plant succession, these areas may revert to something approximating wild nature and so become attractive neighbourhoods for residence and provide areas for recreation. This case study assesses the attractiveness of the wastelands and brownfields in Świętochłowice, Poland, and also compares the natural values of that place with its cultural ones. The results of the analysis are consistent with the present master plan for Świętochłowice, where the areas of increasing attractiveness are those with a high level of natural succession.

Key words: aesthetics, brownfields, succession, greenery

Streszczenie: Naturalne procesy jako czynnik przywracania funkcjonalności terenów zdegradowanych. Przykład realizacji zasady dla miasta Świętochłowic w Polsce. Artykuł rozważa zagadnienie, który z czynników może mieć większe znaczenie dla rekultywacji terenów zdegradowanych - działalność człowieka czy procesy naturalnej sukcesji. Tereny poprzemysłowe, zdegradowane, są zwykle uważane za nieatrakcyjne. Pozostają niewykorzystywane lub, jeżeli są zagospodarowywane, to zwykle jako tereny przemysłowe albo o funkcji handlowej z lokalizacją obiektów wielkoprzestrzennych. Procesy spontanicznej sukcesji potrafią im jednak nadać wręcz niebywałą formę, zbliżoną w swej estetyce do ostoi natury. To sprawia, że zyskują walor jako atrakcyjne sąsiedztwo osiedli mieszkaniowych i miejsce rekreacji. W przypadku Świętochłowic poddano ocenie nieużytki i tereny poprzemysło-we pod względem ich walorów krajobrazowych i skonfrontowano uzyskane w ten sposób wnioski ze strukturą lokalnych wartości kulturowych. W efekcie wyznaczono tereny bardzo atrakcyjne dla rekreacji. Ich układ przyjęto jako kanwę systemu ścieżek rowerowych (2007). Zdecydowaną większość tych terenów wskazano w obecnie obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania (2010) właśnie jako tereny zieleni i rekreacji. Można stwierdzić, że w omawianym przypadku sama natura zadbała o atrakcyjną rekultywację terenów zdegradowanych, wyprzedzając w tym względzie świadome działania człowieka.

Please use the following format to cite the selected article:
Rostański K. A case study of natural processes as a factor in restoring the functionality of a degraded area: Świętochłowice, Poland. Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW, Horticult. Landsc. Architect. 33, 2012: 153-158