The role of greenery and traffic calming measures in road infrastructure planning

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Horticulture and Landscape Architecture No 33, 2012: 141-151
(Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW, Horticult. Landsc. Architect. 33, 2012)

The role of greenery and traffic calming measures in road infrastructure planning

AGNIESZKA ALEKSANDRA JASZCZAK1, JOANNA ŻUKOWSKA2, BEATA DREKSLER3
1University of Warmia and Mazury in Olsztyn
2Gdańsk University of Technology
3Warsaw University of Life Sciences - SGGW

Abstract. The "life" of a town is connected with its infrastructure. So it is that, apart from serving their principal function, motorways, roads, airports and other facilities which make transport possible largely determine contemporary urban design. To achieve balanced forms of urban infrastructure that ensure comfort, safety and spatial order, it is necessary when designing new solutions to adopt a multi-faceted approach that combines everything local residents need and maintains harmony with the existing cultural landscape. Development of this kind should be guaranteed by the town's authorities and infrastructure administrators. It is therefore necessary to coordinate a number of complex undertakings when planning and developing urban space. The coherent and comprehensive implementation of planned road safety improvements should not only reduce the number and seriousness of accidents but should also lead to an improved quality of urban life and living conditions, more efficient division of urban space, better traffic flow for pedestrians and cyclists, changes in the behaviour of all road users, changes in the structure of the cargoes transported and greater use of safer means of transport. This paper deals with a concept for planning transport infrastructure based on the principle of establishing zones and shared spaces and presents examples of how roads and their environs can be planned in a town.

Key words: traffic calming measures, road safety, transportation, greenery

Streszczenie: Rola zieleni i środków uspokojenia ruchu w planowaniu infrastruktury drogowej. „Życie" miasta związane jest z jego infrastrukturą. Autostrady, drogi, lotniska i inne obiekty oprócz głównej funkcji transportowej w dużej mierze determinują współczesne kierunki projektowe w miastach. W celu osiągnięcia zrównoważonych form infrastruktury miejskiej, które zapewniają komfort, bezpieczeństwo i ład przestrzenny, przy projektowaniu nowych rozwiązań, konieczne jest przyjęcie wielu założeń. Powinny one łączyć potrzeby mieszkańców, bezpieczeństwo i charaterystykę istniejącego krajobrazu kulturowego. Duże znaczenie ma udział w procesie projektowym władz miasta i instytucji związanych z infrastrukturą. Ważne jest zatem wypracowanie kompleksowych przedsięwzięć w planowaniu i rozwoju przestrzeni miejskiej. Spójne i kompleksowe wdrożenie planowanych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego nie tylko zmniejszy liczbę wypadków, ale powinno także przyczynić się do poprawy jakości i warunków życia w mieście, bardziej efektywnego podziału przestrzeni miejskiej i lepszego przepływu ruchu pieszych i rowerzystów. Wywoła ono również zmiany w zachowaniu wszystkich użytkowników dróg i zwróci uwagę na konieczność powszechnego używania bezpieczniejszych środków transportu. Artykuł dotyczy koncepcji planowania infrastruktury transportowej na podstawie zasad oddzielnych i wspólnych przestrzeni. Podano w nim przykłady planowania przestrzeni dróg i ich otoczenia w mieście.

Please use the following format to cite the selected article:
Jaszczak A., Żukowska J., Dreksler B. The role of greenery and traffic calming measures in road infrastructure planning. Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW, Horticult. Landsc. Architect. 33, 2012: 131-141

Authors’ addresses:
tel. +4889 523 41 82,
e-mail: agaj77@tlen.pl