Relicts of agricultural and settlement landscape in the Biedrusko military training ground

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Horticulture and Landscape Architecture No 33, 2012: 113-124
(Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW, Horticult. Landsc. Architect. 33, 2012)

Relicts of agricultural and settlement landscape in the Biedrusko military training ground

AGNIESZKA WILKANIEC, ANNA GAŁECKA, EWA de MEZER, MARZENA JELENIEWSKA
Poznań University of Life Sciences

Abstract: The area of Biedrusko has been a vast military training ground since the early twentieth century. Until the end of the nineteenth century there were seven villages there. When it was taken over by the military the local inhabitants were displaced and buildings were partly demolished. Since that time it has been used intensively by the military as a training ground, but not throughout its entire area. Its unused part has undergone processes of re-naturalisation. After one-hundred--and-ten years in operation, the training ground retains certain elements of the former cultural landscape in the form of still-preserved villages, while remnants of the road network, of composed plantings (particularly avenues of trees) and of housing development are still evident. The exceptional research value of the training ground for specialists in many academic fields stems from the opportunity it affords to observe changes occurring in a landscape that is not used intensively. Following spontaneous changes in the cultural landscape, investigating the visibility of landscape structures and evaluating their durability are all of interest to research teams.

Key words: cultural landscape, durability of landscape elements, historical rural landscape, military training ground

Streszczenie: Relikty krajobrazu rolno-osadni-czego na terenie poligonu Biedrusko. Teren Biedruska od początku XX wieku zajmowany jest przez rozległy poligon wojskowy. Do końca XIX wieku na tym obszarze istniało 6 wsi: Chojnica, Glinienko, Glinno, Łagiewniki, Trzuskotowo i Tworkowo. Ciągłość osadnictwa sięgała czasów średniowiecza. W momencie przejęcia terenów przez wojsko miejscowa ludność została wysiedlona, a zabudowa wsi częściowo wyburzona. Od tego momentu poligon był intensywnie użytkowany przez wojsko jako teren ćwiczeń, jednak nie na całym obszarze. Niewykorzystywana część terenu podlegała wtórnej naturalizacji. Po 110 latach funkcjonowania poligonu, niektóre elementy dawnego krajobrazu kulturowego, związanego z istnieniem wsi na tym terenie, są nadal zachowane. Czytelne są pozostałości m.in. układu dróg, nasadzeń komponowanych (zwłaszcza alei) oraz relikty zabudowy. Należy podkreślić, że poprzez użytkowanie wojskowe poligon został wyłączony z procesów urbanizacji, którym podlegają pozostałe tereny wchodzące w skład Aglomeracji Poznańskiej. Wyjątkową wartością badawczą obszaru poligonu, dla specjalistów z wielu dziedzin, jest możliwość obserwacji zmian zachodzących w krajobrazie wyłączonym spod intensywnego użytkowania. Celem opisywanych badań było prześledzenie spontanicznie zachodzących zmian w krajobrazie kulturowym, obserwacja czytelności struktur krajobrazowych oraz ocena ich trwa-łości.Skoncentrowano się na dokładniej analizie dostępnych źródeł historycznych w odniesieniu do współczesnych materiałów kartograficznych oraz na studiach terenowych. Poza aspektem poznawczym wyniki badań mogą znaleźć zastosowanie w tworzeniu programu turystyczno-re-kreacyjnego dla mieszkańców północnej części Miasta Poznania.

Please use the following format to cite the selected article:
Agnieszka Wilkaniec, Anna Gałecka, Ewa de Mezer, Marzena Jeleniewska. Relicts of agricultural and settlement landscape in the Biedrusko military training ground. Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW, Horticult. Landsc. Architect. 33, 2012: 113-124