Protecting cultural landscapes in rural areas by economic means

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Horticulture and Landscape Architecture No 33, 2012: 105-112
(Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW, Horticult. Landsc. Architect. 33, 2012)

Protecting cultural landscapes in rural areas by economic means

JÓZEF HERNIK
Department of Land Management and Landscape Architecture, University of Agriculture in Kraków

Abstract: The article presents a study of the importance of pilot projects for the protection and preservation of the cultural landscapes of rural areas in which no activities have so far been undertaken to ensure this protection. A number of pilot projects have been conducted in the rural communities of the Małopolska province in the south of Poland linking actions to protect and preserve the cultural landscapes of rural areas with specific business enterprises at the local level. The presence of cultural landscapes cannot hinder the economic usage of the areas they occupy. Using empirical research methods, the protection and preservation of the cultural landscapes of rural areas through pilot projects has been examined. To begin with, extensive data on the rural cultural landscapes of Małopolska was methodically researched (broad approach). Based on this analysis, two characteristic communities in Małopolska were chosen for detailed research: Miechów and Wiśniowa. Next, characteristic landscapes were selected from the other cultural landscapes for development as part of pilot projects in the area concerned (selective approach). In this way it was possible to test for the most appropriate action to take to conserve the cultural landscapes of these municipalities. In Miechów the action selected concerned renewable energy, while in Wiśniowa it was agro-tourism. The example of Miechów showed how it would be possible to obtain renewable energy from biomass, which is important in stimulating the development of agriculture and at the same time protects the agricultural landscape. The investments made in Wiśniowa, such as lake reconstruction and the restoration of the astronomical observatory, have made the area more attractive to tourists. These activities were based on the assumption that the great potential for development in Małopolska's rural cultural landscapes has not been exploited because of lack of infrastructure. The pilot studies made in these two counties are aimed at demonstrating the relationships at the local level between action taken to protect cultural landscapes and business enterprises. The pilot projects showed that it is possible to preserve the cultural landscape while obtaining economic benefits.

Key words: cultural landscapes, rural areas, protection, preservation, renewable energy, tourism

Streszczenie: Ochrona krajobrazów kulturowych obszarów wiejskich poprzez działania gospodarcze. W artykule przedstawiono badania dotyczące znaczenia projektów pilotażowych na rzecz ochrony i zachowania krajobrazów kulturowych obszarów wiejskich, tam gdzie to tej pory nie podjęto tej ochrony. W wybranych gminach wiejskich województwa małopolskiego (południowa Polska) są prowadzone działania pilotażowe mające na celu pokazanie związków między działaniami na rzecz ochrony i zachowania krajobrazów kulturowych a konkretnymi przedsięwzięciami gospodarczymi na poziomie lokalnym. Na podstawie badań empirycznych przeanalizowano ochronę i zachowanie krajobrazów kulturowych na poziomie gmin wiejskich poprzez projekty pilotażowe. Na początku metodycznego podejścia do badań utworzona została rozległa tabela danych o krajobrazach kulturowych gmin wiejskich obszaru województwa małopolskiego (podejście rozległe). Na podstawie tej analizy wybrano dwie charakterystyczne gminy Małopolski do badań szczegółowych: Miechów oraz Wiśniowa. Następnie, spośród krajobrazów kulturowych gminy Miechów i gminy Wiśniowa wyselekcjonowane zostały krajobrazy o charakterze szczególnym dla rozwoju danej gminy w ramach projektów pilotażowych (podejście wybiórcze). To pozwoliło na wybranie do badań projektów pilotażowych o najbardziej odpowiednich działaniach dla zachowania krajobrazów kulturowych tych gmin. W gminie Miechów wybrano działania dotyczące odnawialnych źródeł energii, a w gminie Wiśniowa agroturystyki. Działania w tych gminach stanowią interesujące działania pilotażowe mające na celu pokazanie na konkretnych przykładach związków między działaniami na rzecz ochrony krajobrazów kulturowych a przedsięwzięciami gospodarczymi na poziomie lokalnym. Projekty pilotażowe w tych dwóch gminach pokazały, że możliwe jest zachowanie krajobrazu kulturowego i uzyskanie w tym samym czasie korzyści ekonomicznych.

Please use the following format to cite the selected article:
Hernik J. Protecting cultural landscapes in rural areas by economic means. Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW, Horticult. Landsc. Architect. 33, 2012: 105-112