Protecting and reinforcing the power of landscape in landscape parks through social cooperation

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Horticulture and Landscape Architecture No 33, 2012: 99-104
(Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW, Horticult. Landsc. Architect. 33, 2012)

Protecting and reinforcing the power of landscape in landscape parks through social cooperation

JULIA JANKOWSKA, KATARZYNA TOKARCZUK-DOROCIAK
Wroclaw University of Environmental and Life Sciences

Abstract: Landscape parks (nature parks) are important aspects of the system of nature conservation in Poland. The resources in these parks are managed by park authorities through the Landscape Park Protection Plans, as constrained by the Act on Nature Conservation (2004). Nonetheless, few of the parks have a Protection Plan in force. This paper focuses on the importance of public participation both in preparing the Protection Plans and in implementing their ideas. The current state of landscape management in landscape parks is assessed and the main problems are identified, with an emphasis on the lack of human resource management. The arguments are presented based on two examples from the Lower Silesia region of Poland: The Valley of Jezierzyca Landscape Park and the Chelmy Landscape Park.

Key words: landscape protection, landscape parks, nature parks, landscape management, social cooperation

Streszczenie: Ochrona i wzmacnianie siły krajobrazu w parkach krajobrazowych poprzez partycypację społeczną. Parki krajobrazowe to bardzo ważny element systemu ochrony przyrody w Polsce. Zasobami parków zarządzają ich dyrekcje poprzez plany ochrony, zgodnie z ustawą o ochronie przyrody (2004). Mimo to wciąż niewiele parków dysponuje obowiązującymi planami ochrony. Artykuł przedstawia istotną rolę, jaką odgrywa społeczność lokalna podczas tworzenia planów ochrony oraz wdrażania ich zapisów. Oceniono tu stan obecny zarządzania krajobrazem w parkach krajobrazowych i zidentyfikowano najważniejsze problemy związane głównie z brakiem efektywnego zarządzania zasobami ludzkimi. Problem przedstawiony został na podstawie dwóch przykładowych parków krajobrazowych z województwa dolnośląskiego: Parku Krajobrazowego „Dolina Jezierzycy" i Parku Krajobrazowego „Chełmy".

Please use the following format to cite the selected article:
Jankowska J., Tokarczuk-Dorociak K. Protecting and reinforcing the power of landscape in landscape parks through social cooperation. Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW, Horticult. Landsc. Architect. 33, 2012: 99-104