EU-Teach - the implementation of relevant European teaching contents in the studies of landscape architecture. Results and perspectives

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Horticulture and Landscape Architecture No 33, 2012: 89-98
(Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW, Horticult. Landsc. Architect. 33, 2012)

EU-Teach - the implementation of relevant European teaching contents in the studies of landscape architecture. Results and perspectives

CHRISTINA KUHNAU1, MARKUS REINKE1, JOHANNES SEIDEL1, KRZYSZTOF HERMAN2
1University of Applied Sciences Weihenstephan, Triesdorf, Germany
2Warsaw University of Life Sciences - SGGW

Abstract: This article presents the results of a yearlong international research project that was focused on obtaining knowledge about teaching programmes in universities around Europe with regard to European policies, strategies and regulations. The project also aims to create stronger bonds between professional practice, the employment market and landscape architecture education in the European context. "EU-Teach - Implementation of Relevant European Teaching Contents in the Studies of Landscape Architecture" (EU-Teach) between November 2010 and October 2011. It was supported by the Lifelong Learning Programme of the European Union and led by the Weihen-stephan-Triesdorf University of Applied Sciences. One of the main goals of the EU-Teach project was to develop a comprehensive list of European teaching contents relevant to landscape architecture education. This list was disseminated and consulted within professional landscape architecture organizations. It is based on the structure provided by the ECLAS education guidance "Tuning Landscape Architecture Education in Europe", but was enhanced with a focus on European contents. A list of 118 different aspects in nine areas was elaborated. The project was also designed to learn about the state of European contents as these are currently taught at European universities. All aspects of the list developed in the first step were assessed by EU-Teach partner universities and then by practicing landscape architects (EFLA). The results of the survey indicated which contents of European relevance are currently part of landscape architecture education and showed where there are gaps in teaching programmes. The EU-Teach project made recommendations for future action based on an analysis of the "List of Relevant European Teaching Contents". One of the recommendations is to establish Europe-wide teaching clusters. These would allow universities to focus on their core competences and, at the same time, make it possible for students to be offered courses with relevant European contents at a high professional level throughout Europe. This strategy would ensure that students at participating universities are able to become experts in their areas of special interest in a European context.

Key words: education, teaching programmes, European cooperation, European policies

Streszczenie: EU-Teach: Wyniki i perspektywy związane z wdrażaniem europejskich treści nauczania w programach studiów architektury krajobrazu. Artykuł prezentuje wyniki rocznego, międzynarodowego projektu badawczego, który koncentrował się na uzyskaniu wiedzy na temat programów nauczania architektury krajobrazu na uniwersytetach w Europie, pod kątem europejskich rozporządzeń, strategii i prawodawstwa. Prezentowany projekt miał także za zadanie zacieśnianie relacji pomiędzy praktyką zawodową, rynkiem pracy i edukacją w architekturze krajobrazu, także w kontekście ogólnoeuropejskim. Projekt „EU-Teach - Implementation of Relevant European Teaching Contents in the Studies of Landscape Architecture" (EU-Teach) trwał od listopada 2010 do października 2011 r. Wsparty został przez Lifelong Learning Programme Unii Europejskiej, a liderem był University of Applied Sciences Weihenstephan-Triesdorf. Jednym z głównych celów projektu EU-Teach było stworzenie pełnej listy treści o znaczeniu europejskim istotnych dla nauczania architektury krajobrazu. Lista ta została rozprowadzona wśród europejskich organizacji zawodowych zrzeszających architektów krajobrazu. Jest ona oparta na strukturze opracowanej przez ECLAS w dokumencie „Tuning Landscape Architecture Education in Europe", wzmocnione zostało w niej jednak nastawienie na treści istotne w kontekście europejskim. W ten sposób lista 118 różnych aspektów uczenia o wiadomościach „europejskich" stworzona. Projekt był także nastawiony na uzyskanie informacji o tym jak i czy naucza się istotnych w kontekście europejskim treści. Wszystkie aspekty listy, która powstała jako pierwszy krok badań, były ocenione przez uniwersytety partnerskie w programie EU-Teach oraz przez zrzeszenie zawodowe architektów krajobrazu (EFLA). Rezultaty tej ankiety pomogły zrozumieć, które z istotnych europejskich treści są w tej chwili nauczane, oraz zasygnalizowały braki w programach nauczania. Opierając się na analizie „listy treści o znaczeniu europejskim istotnych dla nauczania architektury krajobrazu", project EU--Teach dał możliwość rekomendacji przyszłych rozwiązań. Jednym z nich jest propozycja utworzenia europejskich grup nauczania. Dzięki takim grupom uniwersytety będą mogły skupić się na ich bazowych kompetencjach, jednocześnie oferując kursy zawierające istotne europejskie treści na wysokim poziomie, dostępne w całej Europie. Strategia ta dałaby pewność, że uczestniczące w programie szkoły mają możliwość specjalizowania się w konkretnych obszarach wiedzy z zakresu treści europejskich

Please use the following format to cite the selected article:
Kühnau C., Reinke M., Seidel J., Herman K. EU-teach – implementation of relevant European teaching contents in the studies of landscape architecture. Results and perspectives. Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW, Horticult. Landsc. Architect. 33, 2012: 89-98