Aesthetic values and the perception of suburban landscapes

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Horticulture and Landscape Architecture No 33, 2012: 77-87
(Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW, Horticult. Landsc. Architect. 33, 2012)

Aesthetic values and the perception of suburban landscapes

AGNIESZKA ALEKSANDRA JASZCZAK1, LINDA SZÛCS2. BEATA DREKSLER3
1University of Warmia and Mazury in Olsztyn
2Georg-August University of Gôttingen
3Warsaw University of Life Sciences - SGGW

Abstract: Every suburban area is individual in character, which results primarily from the location, the extent of a given town, the industrialisation processes as well as economic and social significance. The protection of landscape values, especially in those areas which are slightly changed, is an essential landscape planning issue. The main goal of this research study is to analyse the historical and current situation of the Kerstlingeröder Feld suburb in Göttingen (Lower Saxony, Germany) in the context of the protection of aesthetic values, including cultural, natural and historical ones. In order to do this, it was necessary to identify the visual landscape elements that influence the area analysed. Furthermore, the landscape preferences of visitors to Kerstlingeröder Feld were analysed using an interview based on historical pictures to find their opinions on the historical development of the landscape. The interviews showed that the preferred landscape was the one from 1940, whose natural and cultural elements could be clearly identified. The results of the study confirmed that aesthetic values (natural, cultural, historical) identified by experts and the opinions of participants about their landscape preferences are both essential factors in landscape planning issues.

Key words: aesthetic values of landscapes, landscape preference, suburban area, Göttingen

Streszczenie: Walory estetyczne oraz percepcja krajobrazów podmiejskich. Każda strefa podmiejska ma swój charakter zależny przede wszystkim od lokalizacji, zasięgu danego miasta, procesów industrializacji, znaczenia gospodarczego i socjalnego. Ochrona wartości krajobrazowych, zwłaszcza na obszarach mało przekształconych, jest ważna z punktu widzenia planowania krajobrazu. Głównym założeniem pracy jest analiza historycznego i aktualnego stanu terenu podmiejskiego Kerstlingeröder Feld w Getyndze (Dolnia Saksonia, Niemcy) w kontekście ochrony wartości estetycznych, włączając elementy kulturowe, przyrodnicze i historyczne. Aby tego dowieść, istotna była identyfikacja elementów wizualnych mających wpływ na analizowany teren. Ponadto wykonano badania ankietowe dotyczące odbioru krajobrazu przez odwiedzających Kerstlingeroder Feld, przy czym wykorzystano historyczne obrazy. Badania ankietowe pokazały, że najlepszy odbiór krajobrazu dotyczył jego stanu od 1940 r., gdzie przyrodnicze i kulturowe elementy były jasno zidentyfikowane. Wyniki potwierdzają również, że wartości estetyczne (przyrodnicze, kulturowe i historyczne) są niezbędnymi czynnikami w planowaniu przestrzeni, niezależnie od zdania ekspertów czy respondentów odwiedzających badany teren.

Please use the following format to cite the selected article:

Jaszczak A., Szűcs L., Dreksler B. Aesthetic values and the perception of suburban landscapes. Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW, Horticult. Landsc. Architect. 33, 2012: 77-87

Authors’ addresses:
tel. +4889 523 41 82,
e-mail: agaj77@tlen.pl