Nature and man as stimulators of village development

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Horticulture and Landscape Architecture No 33, 2012: 69-76
(Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW, Horticult. Landsc. Architect. 33, 2012)

Nature and man as stimulators of village development

ZBIGNIEW KURIATA, IRENA NIEDZWIECKA-FILIPIAK
Wroclaw University of Environmental and Life Sciences

Abstract: The valley of the Oder, near Wroclaw, is a very beautiful area with a variety of riverine landscapes where nature and the element of water dominate. This is complemented by the cultural landscape shaped in a clear and transparent manner by man, who has used the best agricultural lands in this region from the beginning of time. The shape of this space is a record of historical events, the rhythm of life and the stewardship of previous generations, which should be respected while also introducing new elements related to satisfying the current needs of users in a way that ensures maximum use. In 2002 the Partnership of the Central Oder Valley, which now links fifteen communities along the river, was established. Due to the specific landscape occurring in this region, the main objective of the association is to protect and regulate existing and potential tourist development. Six towns situated on the Oder water route between Wroclaw and Brzeg were included in the cooperation between the University of Environmental and Life Sciences in Wroclaw and the Partnership. These are villages attempting to use existing resources and opportunities for their future and for better development. The tasks this entails include the maintenance and restoration of the architectural, aesthetic and emotional values of the selected places. This needs to be accomplished while transforming the surrounding space, maintaining existing values, raising the standard of living and securing the further development of individual towns and villages. The formation of the new landscape, especially where nature dominates, must be preceded by thorough analysis and understanding of the space and by a definition of the limits to compromise between mind and matter. The studies presented include an idea for a network of ecomuseums as a form of active protection for natural and cultural heritage. Where possible the role of the Oder itself was taken into account when creating new projects for the selected localities.

Key words: rural landscape, spatial development, village, cultural heritage, local society

Streszczenie: Przyroda i człowiekjako stymulatory rozwoju wsi. Dolina Odry, w okolicach Wrocławia, to bardzo piękny obszar, pełen różnorodnych krajobrazów nadrzecznych, w których dominuje przyroda i żywioł wody. A wszystko przy współudziale pejzażu kulturowego, ukształtowanego w sposób jasny i przejrzysty przez człowieka, który od zarania dziejów wykorzystywał rolniczo najlepsze w tym rejonie ziemie. Kształt tej przestrzeni to zapis wydarzeń historycznych, rytmu życia i sposobu gospodarowania poprzednich pokoleń, który należy uszanować, jednocześnie wprowadzając elementy nowe związane z zaspakajaniem obecnych potrzeb użytkowników, w sposób maksymalny wykorzystać. W 2002 roku zostało zawiązane Partnerstwo Doliny Środkowej Odry, które łączy obecnie 15 gmin położonych wzdłuż tej rzeki. Ze względu na specyficzny krajobraz występujący w tym rejonie, głównym celem organizacji jest jego ochrona oraz określenie możliwości wykorzystania istniejącego potencjału pod kątem zagospodarowania turystycznego. Sześć miejscowości leżących na szlaku wodnym Odry, pomiędzy Wrocławiem a Brzegiem nad Odrą, objęto opracowaniem w ramach współpracy między Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu a Partnerstwem. Jest to przykład wsi, w których próbuje się wykorzystać istniejące zasoby i możliwości do ich przyszłego, lepszego zagospodarowania. Postawione zadanie do zrealizowania to zachowanie oraz przywrócenie wartości architektonicznych, estetycznych i emocjonalnych wybranych miejsc, a jednocześnie takie przekształcenie otaczającej przestrzeni, aby zachować zastane wartości a jednocześnie podnieść standard życia i spowodować dalszy rozwój poszczególnych wsi. Powstawanie nowego krajobrazu, szczególnie tam gdzie dominuje natura, musi być poprzedzone wnikliwą analizą i zrozumieniem tej przestrzeni oraz określeniem granic kompromisu między myślą a materią. Przedstawione opracowania uwzględniają pomysł sieci Ekomuzeów, jako aktywnej ochrony dziedzictwa przyrodniczo-kultu-rowego. W miarę możliwości uwzględniono rolę samej rzeki Odry w realizacjach nowych projektów dla wybranych miejscowości.

Please use the following format to cite the selected article:
Kuriata Z., Niedźwiecka-Filipiak I. Nature and man as stimulators of village development. Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW, Horticult. Landsc. Architect. 33, 2012: 69-96