Landscape thinking: the identification and preservation of landscape character in rural spatial planning

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Horticulture and Landscape Architecture No 33, 2012: 53-67
(Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW, Horticult. Landsc. Architect. 33, 2012)

Landscape thinking: the identification and preservation of landscape character in rural spatial planning

ELŻBIETA RASZEJA
Department of Landscape Architecture, Poznań University of Life Sciences

Abstract: Landscape thinking means a new approach to research and practice based on the assumption that landscape should be recognized as an asset that integrates the contemporary development of rural areas. Most recently, a significant change has come into landscape research methodology and into the planning concept of preservation policy. What is proposed is the abandonment of simple preservation based on sectors in favour of systematic landscape management, which involves managing both resources and processes of change in spatial planning and management. The previously dominant preservation activities, which were a response to unfavourable spatial and landscape phenomena, are now being replaced by plans and strategies for managing rural areas based on the recognition of landscape character. The role of landscape is changing. Where once it was simply a subject of preservation it is now the locus of interdisciplinary spatial planning integration and combines a variety of research perspectives. In practice, this means applying coherent and transparent methods of landscape identification and assessment - especially in the context of their connection with spatial planning and its usefulness for rural area development. This article presents selected methods for landscape identification and assessment that are currently applied in European countries and the methods devised and promoted by the European Council for the Village and Small Town (ECOVAST). The aim of the paper is also to show the meaning of landscape thinking at various levels of the planning and management of rural space. The author presents the results of her own projects carried out in the Wielkopolska region and shares her experience of cooperation with institutions, local government and local communities in research and design work.

Key words: spatial planning, landscape management, rural areas, landscape character, Wielkopolska

Streszczenie: „Myślenie krajobrazowe"- identyfikacja i zachowanie cech krajobrazu w planowaniu przestrzennym obszarów wiejskich. „Myślenie krajobrazowe" oznacza nowe podejście badawcze i praktyczne, oparte na założeniu, że krajobraz powinien zostać uznany za wartość integrującą współczesny rozwój obszarów wiejskich. W ostatnich latach nastąpiła wyraźna zmiana zarówno w zakresie metodologii badań krajobrazu, jak też koncepcji planistycznych i polityki ochronnej. Postulowane jest odejście od prostego protekcjonizmu, opartego na ujęciu sektorowym na rzecz systemowego zarządzania krajobrazem, przy czym oznacza to nie tylko zarządzanie zasobami, ale też procesami zmian w ramach planowania i gospodarki przestrzennej. Działania konserwatorskie oraz działania interwencyjne, mające charakter reakcji na niekorzystne zjawiska przestrzenno-krajobrazowe, są zastępowane przez plany i strategie zarządzania przestrzenią wiejską, oparte na rozpoznaniu cech krajobrazu. Zmienia się więc rola krajobrazu - z przedmiotu ochrony staje się on ideą integrującą rozwój przestrzenny, płaszczyzną spotkań interdyscyplinarnych, ogniskującą różne perspektywy badawcze. W praktyce oznacza to konieczność stosowania spójnych i transparentnych metod identyfikacji i oceny krajobrazu, zwłaszcza w kontekście związku tych metod z planowaniem przestrzennym oraz ich przydatności dla rozwoju obszarów wiejskich. Artykuł prezentuje wybrane metody identyfikacji i oceny krajobrazu stosowane obecnie w krajach europejskich, a także metodę opracowaną i promowaną przez Europejski Ruch Odnowy Wsi - ECOVAST. Celem artykułu jest wskazanie, co oznacza „myślenie krajobrazowe" na różnych poziomach planowania i zarządzania przestrzenią wiejską. Autorka prezentuje wyniki własnych badań i projektów, realizowanych na terenie Wielkopolski. Przedstawia też swoje doświadczenia ze współpracy z instytucjami, samorządami i społecznościami lokalnymi w ramach tych projektów.

Please use the following format to cite the selected article:
Raszeja E. Landscape thinking: the identification and preservation of landscape character in rural spatial planning. Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW, Horticult. Landsc. Architect. 33, 2012: 53-67

Authors’ addresses:
tel. +4861 848 79 61,
e-mail: ktzera@up.poznan.pl