Selected methodological approaches to the hypothetical application of the valuation of cultural heritage to historical monuments

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Horticulture and Landscape Architecture No 33, 2012: 43-51
(Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW, Horticult. Landsc. Architect. 33, 2012)

Selected methodological approaches to the hypothetical application of the valuation of cultural heritage to historical monuments

MAŁGORZATA SOŁTAN*
Department of Environmental Protection, Warsaw University of Life Sciences - SGGW

Abstract: Cultural heritage has significant meaning for society and represents different values for each person. This is the reason why valuing it causes so many difficulties. There are not many publications on the subject, which is probably because of the many methodological problems. These include a lack of data and the limited nature, in the sense that they concentrate on specific national policies, of existing case studies. However, the similarity between environmental and cultural goods gives researchers an opportunity to transfer some of the valuation methods applied to the environment to cultural heritage. This paper presents selected valuation techniques and the hypothetical problems associated with applying them using the example of Polish heritage in the form of historical monuments. Though further studies are required, the results delivered by the economic approach may be of merit in the valuation of cultural heritage.

Key words: valuation, cultural heritage, environmental, non-market approaches, historical monuments

Streszczenie: Waloryzacja dziedzictwa kulturowego: poszukując możliwości zastosowania hipotetycznego w odniesieniu do pomników historii - wybrane podejścia metodologiczne. Dziedzictwo kulturowe ma istotne znaczenie dla społeczeństwa, a także przedstawia różną wartość dla każdego człowieka z osobna. To jeden z powodów, dla których wycena dziedzictwa kulturowego przysparza tak wiele trudności. Publikacje z tego zakresu nie są liczne, prawdopodobnie z powodu trudności metodologicznych: niewielu opracowań, braku danych, ograniczeń case study wynikających ze specyfiki polityki krajowej. Jednak podobieństwo dóbr środowiskowych i kulturowych stwarza możliwość przeniesienia wybranych metod wyceny środowiska naturalnego na grunt dziedzictwa kulturowego. W publikacji przedstawiono wybrane techniki wyceny i związane z ich hipotetycznym zastosowaniem obszary problemowe, na przykładzie pomników historii. Nasuwa się wniosek, że konieczne jest prowadzenie dalszych badań w tym zakresie, niemniej jednak podejście ekonomiczne może mieć wartość dodaną dla procesu wyceny dziedzictwa kulturowego.

Please use the following format to cite the selected article:
Sołtan M. Selected methodological approaches to the hypothetical application of the valuation of cultural heritage to historical monuments. Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW, Horticult. Landsc. Architect. 33, 2012: 43-51

Authors’ addresses:
tel. +4822 593 202 68,
e-mail: gosia.soltan@gmail.com