The effect of biopreparations on the rooting of stem cuttings in Cotinus coggygria 'Young Lady'

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Horticulture and Landscape Architecture No 33, 2012: 33—41
(Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW, Horticult. Landsc. Architect. 33, 2012)

The effect of biopreparations on the rooting of stem cuttings in Cotinus coggygria 'Young Lady'

ANDRZEJ PACHOLCZAK*, WIESŁAW SZYDŁO, KRYSTYNA ZAGÓRSKA, PAWEŁ PETELEWICZ
Department of Ornamental Plants, Warsaw University of Life Sciences - SGGW

Abstract: The EU-imposed restrictions on the use of plant protection chemicals require the nurseryman to screen for new substances that are environmentally friendly and yet effective in the production of plant material. Biopreparations may constitute such a group, as they contain substances that have little environmental impact. The aim of this study was to evaluate the effect of AlgaminoPlant (0.2%), HumiPlant (0.2%) and Route (0.1%) on rhizogenesis in stem cuttings of smoke bush. Cuttings harvested from stock plants were treated with the preparations mentioned above. After ten weeks their root system was compared to that of the control, untreated cuttings and to those treated with synthetic auxin IBA applied either by spraying in an aqueous solution (200 mg dm-3) or as the commercial rooting powder Rhizopon AA (2%). All three bio-preparations positively affected rooting in smoke bush cuttings. The effects of treatments with bio-preparations on contents of chlorophyll a+b, free amino acids and reducing sugars in the leaves of cuttings were not unequivocal and no relationship could be established between their changes and rhizogenesis. The treatment with Route which resulted in an elevated polyphenolic acid content in cuttings positively affected their rhizogenesis. Spraying cuttings of smoke bush with solutions of the preparations tested can replace treatments with synthetic auxin and may therefore be recommended for commercial practice.

Key words: smoke bush, rhizogenesis, Algamino-Plant, HumiPlant, Route, chlorophyll, reducing sugars, polyphenolic acids

Streszczenie: Wpływ substancji pochodzenia naturalnego na ukorzenianie sadzonek pędowych Cotinus coggygria 'Young Lady'. Celowość badań nad wpływem substancji pochodzenia naturalnego na ukorzenianie sadzonek podyktowane jest w dużej mierze względami ekologicznymi oraz przepisami prawa unijnego, które ograniczają stosowanie syntetycznych substancji w produkcji roślinnej. Założeniem niniejszej pracy było zbadanie wpływu biostymulatorów Alga-minoPlant i HumiPlant oraz preparatu Route na proces rizogenezy sadzonek pędowych Cotinus coggygria 'Young Lady'. Ww. biostymulatory to środki stosowane w nowoczesnym ogrodnictwie i rolnictwie, bezpieczne dla ludzi i środowiska. Sadzonki do doświadczeń zostały pobrane z roślin matecznych i traktowane Rhizoponem AA (2%), auksyną IBA (200 mg dm-3), preparatami: Route (0.1%) oraz AlgaminoPlant (0.2%) w połączeniu z HumiPlantem (0.2%). Biostymulator AlgaminoPlant wraz z HumiPlantem oraz preparat Route pozytywnie wpłynęły na proces ukorzeniania sadzonek. Wpływ biopreparatów na zawartość chlorofilu, wolnych aminokwasów i cukrów redukujących był niejednoznaczny i nie pozwolił na ustalenie zależności między zmianą ich zawartości a rizogenezą. Zastosowanie preparatu Route spowodowało podwyższenie zawartości polifeno-lokwasów, co pozytywnie wpłynęło na ukorzenienie sadzonek. Opryskiwanie sadzonek Alga-minoPlantem łącznie z HumiPlantem oraz Route w celu poprawy ukorzenienia sadzonek może być równie skuteczne jak stosowanie preparatów pudrowych zawierających auksyny.

Please use the following format to cite the selected article:
Pacholczak A., Szydło W., Zagórska K, Petelewicz P. The effect of biopreparations on rooting of stem cuttings in Cotinus coggygria ‘Young Lady’. Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW, Horticult. Landsc. Architect. 33, 2012: 33-41