The influence of different subclones of the M.9 rootstock on the growth and bearing of 'Elise' apple trees in a V-planting system

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Horticulture and Landscape Architecture No 33, 2012: 13-20
(Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW, Horticult. Landsc. Architect. 33, 2012)

The influence of different subclones of the M.9 rootstock on the growth and bearing of 'Elise' apple trees in a V-planting system

DARIUSZ WRONA*, WOJCIECH KOWALCZYK, CEZARY PIESTRZENIEWICZ
Department of Pomology, Warsaw University of Life Sciences - SGGW

Abstract: The usefulness of seven subclones of M.9 rootstock (EMLA, Burgmer 984, Burgmer 751, T339, Pa-jaml, Pajam2, RN29) for the growing of 'Elise' apple trees in the conditions of central Poland were investigated in the period 2000-2010. Eleven years after planting, the smallest trunk cross-sectional area (TCSA) was observed within trees on M.9 RN29 and M.9 T339, and the largest on M.9 Pajam2. As for the increase of TCSA over the eleven years, the different subclones of M.9 rootstock did not exert any significant effect on the growth of the trees. The same applied to the increase of TCSA within the successive biennial periods 2000-2002, 2004-2006 and 2006-2008. Differences in increase of trunk cross-sectional area were noted within the biennial periods 2002-2004 and 2008-2010. The smallest increase of TCSA in 2002-2004 was observed on M.9 T339 and M.9 RN29 and the largest on M.9 EMLA. The biennial increments of TCSA in 2008-2010 were the smallest on M.9 T339, M.9 RN29 and M.9 Pajam1, while the largest were on M.9 Pa-jam2. In 2001-2010, yield per tree was not significantly different, except for the years 2004 and 2009. In 2004 the yield per tree was the lowest on M.9 T339, M.9 RN29 and M.9 Pajam2, and the highest on M.9 EMLA. The lowest yield per tree in 2009 was obtained on M.9 RN29 and the highest on M.9 751, M.9 Pajam2 and M.9 EMLA. No significant differences between different subclones of M.9 rootstock were noted in cumulative yield per tree for ten years of bearing. The mean fruit mass and the cropping efficiency coefficient
(CEC) did not depend on subclones of M.9 root-stock.

Key words: cropping efficiency coefficient, cumulative yield, fruit size, apple orchard, tree vigour

Streszczenie: Wpływ różnych podklonów podkładki M.9 na wzrost i plonowanie jabłoni 'Elise' prowadzonej w systemie V. W latach 2000-2010 oceniano przydatność siedmiu podklonów podkładki M.9 (EMLA, Burgmer 984, Burgmer 751, T339, Pajam1, Pajam2, RN29) dla uprawy jabłoni 'Elise' w warunkach centralnej Polski. W jedenastym roku po posadzeniu najmniejsze pole powierzchni przekroju pnia miały drzewa rosnące na podklonach M.9 RN29 i M.9 T339, a największe na M.9 Pajam2. Na podstawie analizy przyrostu pola powierzchni przekroju pnia za okres jedenastu lat badań stwierdzono, że zastosowane podklony podkładki M.9 nie wywarły znaczącego wpływu na wzrost drzew. Podobne zależności odnotowano w odniesieniu do przyrostu pola powierzchni przekroju pnia w okresach dwuletnich: 2000-2002, 2004-2006 oraz 2006-2008. Z kolei różnice w przyroście pola powierzchni przekroju pnia stwierdzono w okresach: 2002-2004 oraz 2008-2010. Najmniejszy przyrost pola powierzchni przekroju pnia za okres 2002-2004 miały drzewa na podklonie M.9 T339 i M.9 RN29, największy na M.9 EMLA. Za okres 2008-2010 najsłabiej rosły drzewa na M.9 T339, M.9 RN29 oraz M.9 Pajam1, najsilniej na M.9 Pajam2. W latach 2001-2010 plon z drzewa nie zależał od podklonu podkładki M.9 z wyjątkiem 2004 i 2009 roku. W 2004 roku najniższy plon uzyskano z drzew na M.9 T339, M.9 RN29 i M.9 Pajam2, najwyższy M.9 EMLA, z kolei w 2009 roku najniższy na M.9 RN29, zaś najwyższy na M.9 751, M.9 Pajam2 oraz M.9 EMLA. Sumaryczny plon z drzewa z dziesięciu lat owocowania nie zależał od podklonu podkładki M.9. Nie stwierdzono również wpływu podklonu podkładki M.9 na średnią masę owocu oraz wskaźnik intensywności owocowania drzew.

Please use the following format to cite the selected article:
Wrona D., Kowalczyk W., Piestrzeniewicz C. The influence of different subclones of M.9 rootstock on the growth and bearing of ‘Elise’ apple trees in a V-Planting System. Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW, Horticult. Landsc. Architect. 33, 2012: 13-20