Laboratory assessment of the production value of the honeybees (Apis mellifera) with various genotypes

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Animal Science No 46, 2009: 93-100
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sc. - SGGW, Anim. Sci. 46, 2009)

Laboratory assessment of the production value of the honeybees (Apis mellifera) with various genotypes

KRZYSZTOF OLSZEWSKI
Department of Biological Basis of Animal Production, University of Life Sciences in Lublin

Abstract: The object of the study was the assessment of the usefulness of laboratory cage tests in the estimation of honey yield and the parameters characterising the springtime colony development and the colony strength. Each experiment comprised 10 colonies representing three groups of honeybees: pure-bred Buckfast (Bcf), Caucasian queen x Carniolan drone hybrids (Cau x Car) and Norwegian queen x Caucasian drone hybrids (Nor x Cau). In the course of the experiments, laboratory cage tests were carried out with the aim of checking the foraging efficiency and life span of bees. The results of those tests were compared with the honey yield and the parameters characterizing springtime colony development. In the Bcf group no significant correlations were found between the average quantity of the foraged food per one cage, per one day of the test, and the honey yield. Such correlations were present in the Cau x Car group, and those traits were negatively correlated in the Nor x Car group. Only in the Bcf group were significant correlations found between the average quantity of the foraged food per one bee per one day of the test and the honey yield. The correlation coefficient was especially high in May, which may have resulted from the fact that it was in May that the bees were acquired for use in the experiments. Only negative correlations between food foraging and the honey yield were found in the Nor x Cau group under laboratory conditions. Negative correlation between the life span and the honey yield was found in the Nor x Cau group. Similar result was achieved in the Bcf group. In the Cau x Car group those traits were positively correlated. In all groups under assessment, the correlation coefficient between the life span and the brood area was positive at the second measurement and negative at the third. Positive values of the correlation coefficients at the third measurement of the brood area as opposed to their negative values at the second measurement may have resulted from the fact that the date of the third measurement was close to the date of collecting the bees for the experiments. Positive correlation between the colony strength at the last autumn inspection and the life span was found in all the groups. Unexpected negative correlation between the life span and the colony strength occurred in the Nor x Cau group in March. In the remaining groups, correlation coefficients were positive and significant. The conformity between the results of the laboratory tests, the real honey yield and the parameters characterizing the springtime colony development and the colony strength may be considerably influenced by the genotype/breed of the bees as well as by the date of collecting the bees for the laboratory test. Detailed explanation of that issue, however, requires further studies.

Key words: honey bee, laboratory tests, foraging, honey yield

Streszczenie: Laboratoryjna ocena wartości produkcji pszczół miodnych o różnych genotypach. Celem pracy była ocena przydatności laboratoryjnych testów klatkowych do szacowania wydajności miodowej oraz parametrów charakteryzujących rozwój wiosenny i siłę rodzin. Do badań wykorzystano po 10 rodzin z trzech grup pszczół: czystorasowe pszczoły Buckfast (Bcf), mieszańce po matkach kaukaskich inseminowa-nych nasieniem trutni kraińskich (Cau x Car) oraz mieszańce po matkach linii norweska insemino-wanych nasieniem trutni kaukaskich (Nor x Cau). Przeprowadzono laboratoryjne testy klatkowe, w których sprawdzano efektywność pobierania pokarmu i długowieczność pszczół. Wyniki tych testów porównano z wydajnością miodową i parametrami charakteryzującymi rozwój wiosenny i siłę rodzin. W grupie Bcf nie stwierdzono istotnych korelacji między ilością pobranego pokarmu przypadającego średnio na jedną klatkę w jednym dniu testu a wydajnością miodową. Takie korelacje wystąpiły u Cau x Car, a Nor x Car, cechy te były skorelowane ujemnie. Tylko u Bcf stwierdzono istotne korelacje między ilością pobranego pokarmu przypadającąśrednio na jedną pszczołę w jednym dniu testu a wydajnością miodową. Współczynnik korelacji przyjął szczególnie wysoką wartość w maju, być może dlatego, że pszczoły do doświadczenia pozyskano właśnie w maju. U Nor x Cau stwierdzono wyłącznie ujemne zależności między pobieraniem pokarmu w warunkach laboratoryjnych a wydajnością miodową. W grupie Nor x Cau stwierdzono ujemną korelację między długowiecznością pszczół a wydajnością miodową. Podobnie było w przypadku Bcf. U Cau x Car cechy te były skorelowane dodatnio. Dla wszystkich ocenianych grup współczynniki korelacji między długowiecznością a powierzchnią czerwiu przy drugim pomiarze przyjmował wartości ujemne, a przy trzecim pomiarze dodatnie. Dodatnie współczynniki korelacji przy trzecim pomiarze czerwiu w odróżnieniu do ujemnych przy drugim mogą wynikać z tego, że termin trzeciego pomiaru był zbliżony do terminu pozyskania pszczół do testów laboratoryjnych. We wszystkich grupach stwierdzono dodatnią zależność między siłą rodzin w czasie ostatniego przeglądu jesiennego a długowiecznością. W grupie Nor x Cau zaskoczyły ujemne wartości współczynników korelacji między długowiecznością pszczół a siłą rodzin w marcu. W pozostałych grupach współczynniki korelacji przyjmowały wartości dodatnie i były istotne. Zgodność między wynikami testów laboratoryjnych a rzeczywistą wydajnością miodową oraz parametrami charakteryzującymi rozwój wiosenny i siłę rodzin może zależeć od genotypu/rasy pszczół a także terminu pozyskania pszczół do doświadczenia laboratoryjnego. Szczegółowe wyjaśnienie tej kwestii wymaga jednak dalszych badań.

Please use the following format to cite the selected article:
OLSZEWSKI K. Laboratory assessment of the production value of the honeybees (Apis mellifera) with various genotypes. Ann. Warsaw Univ. of Life Sc. - SGGW, Anim. Sci. 46, 2009: 93-100

Authors’ addresses:
Katedra Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
ul. Akademicka 13,
20-950 Lublin
Poland
e-mail: krzysztof.olszewski@up.lublin.pl