The influence of conditions of keeping the drones A. mellifera on quality of their semen

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Animal Science No 46, 2009: 71-79
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sc. - SGGW, Anim. Sci. 46, 2009)

The influence of conditions of keeping the drones A. mellifera on quality of their semen

ARTUR KANIA, ZYGMUNT JASIŃSKI, BEATA MADRAS-MAJEWSKA
Bee Division, Warsaw University of Life Sciences - SGGW

Abstract: The investigation was conducted in the apiary of Bee Division of Warsaw Agricultural University in 2003-2004. The aim of this experiment was to study the influence of the temperatures on survival and changes of body weight of drones and quality of their semen. The quality of semen was evaluated organolepticaly by comparison of semen characteristic of the drones from control group and the experimental one. For the investigation unknown origin drones were used as well as collected from colonies. Basing on investigations the conclusions have been drawn, that increased temperature in which the drones are kept may have negative influence on survival of drones and causes disorders in drone's activities. It has also affected on the loss or the increase of body weight of drones. In many cases it induces death of drones. The body weight of drones does not influence on the volume of collected semen, and the difference of body weight after keeping drones under evaluated conditions influences on the volume of collected semen (r = -0,12, N = 323, a = 0,04). Some conditions (temperatures over 42°C) of keeping the drones can make it impossible to collect the semen, and to cause the decrease of its volume as well as increase the frequency of collecting semen with changes in its consistency. Collecting such semen is more difficult and we can take smaller volume of semen. These influences the increased number of drones to collect the necessary dose of semen as well as difficulty in collecting semen samples. The age of drones does not influence on the volume as well as the consistency of collected semen. Statistically confirmed the influence of age on colour of collected semen (r = 0,44, N = 231, a = 0,0001). There was found, that semen of drones, which were kept in temperatures 42-50°C is more acid then semen of drones of control group and pH semen from different colonies was significantly different. Semen of individual drones in colonies can differ in colour, consistency, volume and pH.

Key words: the survival of drones, semen of drones, semen colour, semen consistency, semen pH, volume of semen of drones

Streszczenie: Wpływ warunków utrzymania trutn (A. mellifera) i ma jakość ich nasienia. Celem pracy było zbadanie wpływu podwyższonych temperatur przechowywania na przeżywalność trutni, zmianę masy ich ciała oraz jakość nasienia. Jakość nasienia trutni oceniano głównie organoleptycznie przez porównanie cech nasienia trutni grupy kontrolnej pobranych z rodzin wychowujących, nie przechowywanych w podwyższonych temperaturach z cechami nasienia trutni grupy doświadczalnej przechowywanych w podwyższonych temperaturach. Do badań wykorzystano trutnie nieznanego pochodzenia i wieku oraz trutnie w znanym wieku pochodzące z rodzin wychowujących. Stwierdzono, że przechowywanie trutni w podwyższonych temperaturach przez określony czas powodowało zmniejszenie ich przeżywal-ności oraz wpływało na stratę lub przyrost masy ciała trutni. Stwierdzono ponadto, że masa ciała trutni nie była skorelowana z objętością pobieranego nasienia, a różnica masy ciała trutni będąca wynikiem przechowywania w podwyższonych temperaturach korelowała (r = -0,12, N = 323, a = 0,04) z objętością pobieranego nasienia. Dowiedziono, iż przechowywanie trutni w wysokiej temperaturze (42-50°C) może uniemożliwiać pobranie nasienia, powodować zmniejszenie jego objętości oraz zwiększać częstotliwość pobierania nasienia ze zmianami w konsystencji. Wpływa to m.in. na zwiększenie liczby trutni potrzebnych do pozyskania określonej dawki nasienia oraz na trudności w jego pobraniu. Nie stwierdzono wpływu wieku trutni na objętość oraz konsystencję pobieranego nasienia. Statystycznie stwierdzono wpływ wieku na barwę nasienia trutni (r = 0,44, N = 231, a = 0,0001). Stwierdzono, że nasienie trutni przechowywanych w temperaturach 42-50°C ma istotnie niższe pH niż pH nasienia trutni grupy kontrolnej, a pH nasienia trutni w różnym wieku różni się wysoko istotnie. Nasienie poszczególnych trutni pochodzących z tej samej rodziny różniło się zarówno pod względem barwy, konsystencji, objętości jak i pH.

Please use the following format to cite the selected article:
KANIA A., JASIŃSKI Z., MADRAS-MAJEWSKA B. The influence of conditions of keeping the drones A. mellifera on quality of their semen. Ann. Warsaw Univ. of Life Sc. - SGGW, Anim. Sci. 46, 2009: 71-79

Authors’ addresses:
Pracownia Hodowli Owadów Użytkowych
Wydział Nauk o Zwierzętach SGGW
ul. Nowoursynowska 166,
02-876 Warszawa
Poland