Comparison four races of bees in Finnish conditions

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Animal Science No 46, 2009: 63-69
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sc. - SGGW, Anim. Sci. 46, 2009)

Comparison four races of bees in Finnish conditions

STANISŁAW HOŃKO, BEATA MADRAS-MAJEWSKA, JAKUB GĄBKA
Bee Division, Warsaw University of Life Sciences - SGGW

Abstract: The aim of work was to investigate influence amounts of brood on production of honey at four the bees' races used in Finland. It was compared also wintering and spring development during three years. There was not found the influence of races on winter fall and nosema paralysis. The winter food consumption was dependent on race: Central European race - 1.04 kg, Carniolan race - 1.06 kg, Italian - 1.26 kg and Buckfast - 1.34 kg. The spring development, measured the quantity of sealed brood was the lowest in Central European race (33.7 dm2, the highest in Buckfast (43.5 dm2). Central European race had the lowest honey production (33 kg). Races: Italian and Buckfast had similar honey production (38 kg), Carniolan race - 42 kg. The ratio of honey production to quantity of sealed brood was in Carniolan and Central European races identical (1.08 kg/dm2) and was higher than in Buckfast and Italian races (0.99 and 0.97 kg/dm2). There were not found statisticaly significant differences.

Key words: bees, brood, bee races, fall of winter, honey production

Streszczenie: Porównanie czterech ras pszczół w warunkach fińskich. Celem pracy było zbadanie wpływu ilości czerwiu na produkcję miodu u czterech ras pszczół użytkowanych w Finlandii. Porównano także zimowlę i rozwój wiosenny w ciągu trzech lat. Nie stwierdzono wpływu rasy, zarówno na wielkość osypu zimowego, jak i porażenie nosemozą zimujących pszczół. Zimowe zużycie pokarmu było natomiast uzależnione od rasy i wynosiło, w przeliczeniu na obsiadany plaster: dla rasy środkowoeuropejskiej - 1,04 kg, dla kraińskiej - 1,06 kg, dla włoskiej - 1,26 kg i dla Buckfast - 1,34 kg. Tempo rozwoju wiosennego, mierzone ilością czerwiu krytego, było najniższe u pszczół rasy środkowoeuropejskiej (33,7 dm2), najwyższe zaś, u pszczół buckfast (43,5 dm2). Rasa środkowoeuropejska miała również najniższą produkcję miodu (ok. 33 kg). Rasy: włoska i Buckfast, miały zbliżoną do siebie produkcję miodu (ok. 38 kg), rasa kraińska uzyskała średnio 42 kg. Stosunek produkcji miodu do ilości czerwiu krytego był u ras: kraińskiej i środkowoeuropejskiej identyczny (1,08 kg/dm2) i był wyższy, niż u rasy buckfast i włoskiej (odpowiednio: 0,99 i 0,97 kg/dm2). Nie stwierdzono tutaj statystycznie istotnych różnic.

Please use the following format to cite the selected article:
HOŃKO S., MADRAS-MAJEWSKA B., GĄBKA J. Comparison four races of bees in Finnish conditions. Ann. Warsaw Univ. of Life Sc. - SGGW, Anim. Sci. 46, 2009: 63-69

Authors’ addresses:
Pracownia Hodowli Owadów Użytkowych SGGW
ul. Nowoursynowska 166,
02-787 Warszawa
Poland