Preliminary estimation of longevity for leopard and snow leopard populations

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Animal Science No 45, 2008: 73-78
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW, Anim. Sci. 45, 2008)

Preliminary estimation of longevity for leopard and snow leopard populations

TOMASZ STERNICKI1, KATARZYNA GÓRAL2, WANDA OLECH2, TOMASZ SZWACZKOWSKI1
1Department of Genetics and Animal Breeding, University of Life Sciences Poznan
2Department of Genetics and Animal Breeding, Warsaw University of Life Sciences - SGGW

Abstract: Longevity is the main functional trait, very important in the conservation and restitution breeding programs. This trait is determined by both genetic and environmental effects. The objective of this study was to estimate genetic variance of longevity in leopard and snow leopard populations kept in the zoological gardens. The data were extracted from the International Species Information System (ISIS). The analysis included pedigree information of 1434 and 1256 individuals born in 1915-2003 years (respectively for snow leopard and leopard). The estimation of genetic variance was performed by the Animal Model, using the derivative-free restricted maximum likelihood algorithm. Decreasing genetic variance has been noticed over time in the both populations. It may affect the lifespan and survival in the analyzed populations. Results of this paper suggest that reasonable breeding programs should aid to increasing the genetic variability.

Key words: captive population, genetic variance, Animal Model

Streszczenie Wstępne oszacowania długości życia populacji lamparta oraz śnieżnej pantery. Długość życia jest bardzo ważną cechą dla ochrony gatunków oraz programów hodowlanych i resty-tucyjnych. Determinują ją zarówno czynniki genetyczne, jak i środowiskowe. Celem tych badań było oszacowanie wariancji genetycznej długości życia dla dwóch populacji kotowatych lamparta oraz śnieżnej pantery, utrzymywanych w warunkach ogrodu zoologicznego. Materiał badawczy stanowiły rodowody zwierząt skatalogowane w Międzynarodowym Systemie Informacji o Gatunkach (ISIS). Baza danych zawierała informacje o 1434 oraz 1256 (odpowiednio dla śnieżnej pantery oraz lamparta) osobnikach. Szacowania wariancji genetycznej dokonano przy pomocy Modelu Zwierzęcia (Animal Model), stosując algorytm klasycznej estymacji punktowej, największej wiarygodności z ograniczeniem. Zaobserwowano zmniejszający się w czasie poziom wariancji genetycznej w obu populacjach. Może mieć to wpływ na przeżywalność analizowanych populacji. Wyniki tej pracy sugerują konieczność prowadzenia programów hodowlanych w taki sposób, aby zwiększać wariancję genetyczną badanej cechy.

Please use the following format to cite the selected article:
STERNICKI T., GÓRAL K., OLECH W., SZWACZKOWSKI T. Preliminary estimation of longevity for leopard and snow leopard populations. Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW, Anim. Sci. 45, 2008: 73-78

Authors’ addresses:
Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt
Wydział Nauk o Zwierzętach - SGGW
ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa
Poland
e-mail: tuo@wp.pl