Verification of phylogenetic hypothesis concerning the evolution of genus Bison

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Animal Science No 45, 2008: 65-72
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW, Anim. Sci. 45, 2008)

Verification of phylogenetic hypothesis concerning the evolution of genus Bison

ZUZA NOWAK, WANDA OLECH
Department of Genetics and Animal Breeding, Warsaw University of Life Sciences - SGGW

Abstract: In our research we tried explain the high genetic similarity among modern Wisent and domestic cattle. The genetic material was taken from different species of Bovidae family including aurochs. The control region of mitochondrial DNA and the sequence of gene 16S rRNA were subject to analyses. To compare the species we estimated genetic distance and constructed phylogenetic tree. The high level of similarity between wisent and aurochs found in our work suggests that hybridization and crossing of wisents and aurochsen must have had their place before domestication of the Bos taurus ancestor.

Key words: Bison bonasus, Bovidae, evolution, mtDNA, phylogenetic

Streszczenie: Weryfikacja filogenetycznej hipotezy dotyczącej ewolucji rodzaju Bison. W naszych badaniach spróbowaliśmy wyjaśniać wysokie podobieństwo genetyczne współczesnych żubrów i bydła domowego. Genetyczny materiał pobrany został od różnych przedstawicieli rodziny Bovidae z uwzględnieniem turów. Analizom podlegały dwa odcinki mitochondrialnego DNA:
fragment regionu kontrolnego i podjednostka 16S rRNA. Na podstawie analizowanych fragmentów porównaliśmy gatunki i oszacowaliśmy dystans genetyczny oraz skonstruowaliśmy drzewo filogenetyczne. Wysokie podobieństwo żubrów i turów, jakie zostało wykazane w naszej pracy sugeruje, że gatunki te mogły się krzyżować, ale miało to miejsce najprawdopodobniej jeszcze przed udomowieniem bydła.
Badania finansowane z grantu KBN nr 2P06D 037 27.

Please use the following format to cite the selected article:
NOWAK Z., OLECH W. Verification of phylogenetic hypothesis concerning the evolution of genus Bison. Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW, Anim. Sci. 45, 2008: 65-72

Authors’ addresses:
Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt
Wydział Nauk o Zwierzętach - SGGW
ul. Ciszewskiego 8,
02-786 Warszawa
Poland