The inbreeding influence on Hucul mares reproduction results

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Animal Science No 45, 2008: 59-63
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW, Anim. Sci. 45, 2008)

The inbreeding influence on Hucul mares reproduction results

KATARZYNA M. KWIECIŃSKA, WANDA OLECH
Department of Genetics and Animal Breeding, Warsaw University of Life Sciences - SGGW

Abstract: The Hucul horses, native breed of Carpathians, are valued for their strongly consolidated features, like high fertility, fecundity and foaling rate. The relation between the inbred and the reproduction results of Hucul mares was analyzed using two-way ANOVA and one-way ANOVA with regression. The inbreeding level is negatively correlated with fertility and fecundity. Increase of inbred level of 1% causes loss of 0.98% fertility and loss of 1.03% fecundity. Average fertility was equal to 88.5% and fecundity 86.2%. There is no relation between inbred and foaling rate. The average foaling rate was very high, equal to 98.1%.

Key words: fertility, fecundity, foaling rate, Hucul horses, inbred

Streszczenie: Wpływ inbredu na wyniki rozrodu klaczy huculskich. Konie huculskie charakteryzują się cennymi, silnie utrwalonymi cechami, w tym bardzo dobrą kondycją, żywym temperamentem, łagodnym charakterem, długowiecznością, doskonałym wykorzystaniem paszy i dobrym zdrowiem. Obliczono współczynniki inbredu metoda Quassa-Hendersona przy pomocy własnego programu napisanego w Delhi 5.0. W celu przeanalizowania wpływu inbredu na parametry rozrodu klaczy (źrebność, płodność i odchów źrebiąt) wybrano samice, których kariera reprodukcyjna się zakończyła. Analizę przeprowadzono przy użyciu pomocy dwóch modeli analizy wariancji. W modelu pierwszym, dwuczynnikowej analizie, uwzględniono poziom inbredu po podziale klaczy na grupy, zależnie od wysokości tego współczynnika. W drugim modelu współczynnik inbredu był traktowany jako współzmienna. W obydwu modelach uwzględniono wpływ roku urodzenia klaczy. Analizy przeprowadzono przy użyciu pakietu statystycznego SPSS 12.50. Analizowane były rodowody i wyniki rozrodu 288 klaczy użytkowanych między 1945 a 2004 rokiem. Stwierdzono, że inbred wpływa wysoko istotnie na źrebność i płodność. Wzrost współczynnika inbredu o 1% powoduje spadek źrebności o 0,98%, a płodności o 1,03%. Nie stwierdzono natomiast wpływu inbredu na odchów źrebiąt.

Please use the following format to cite the selected article:
KWIECIŃSKA K.M., OLECH W. The inbreeding influence on Hucul mares reproduction results. Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW, Anim. Sci. 45, 2008: 59-63

Authors’ addresses:
Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt
Wydział Nauk o Zwierzętach - SGGW
ul. Ciszewskiego 8,
02-786 Warszawa
Poland