The comparison of behaviour in two macropodid marsupials: red kangaroo Macropus rufus and red-necked wallaby Macropus rufogriseus kept in adjacent enclosures at Warsaw ZOO

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Animal Science No 45, 2008: 53-58
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW, Anim. Sci. 45, 2008)

The comparison of behaviour in two macropodid marsupials: red kangaroo Macropus rufus and red-necked wallaby Macropus rufogriseus kept in adjacent enclosures at Warsaw ZOO

TADEUSZ KALETA, PAULINA CHUDZIK
Department of Genetics and Animal Breeding, Warsaw University of Life Sciences - SGGW

Abstract: Keeping two groups of macropodid marsupials in adjacent enclosures at Warsaw ZOO created an opportunity to compare their behavior. Red kangaroo (Macropus rufus) and red-necked wallaby (Macropus rufogriseus) are two species common in zoological gardens which in the wild are crepuscular and nocturnal. The observations were carried out in November 2006 - July 2007 period. They lasted for 14 days and 100 hours. The nearly full spectrum of behavior was recorded and the differences between species in resting, elimina-tive, comfort, agonistic and reproductive behavior was ascertained. Red-necked wallaby kept at Warsaw ZOO turned out to be animal active in the daytime. It seemed that as a whole the red kangaroo was less active. In the reproductive behavior copulation and the birth were not recorded. On the basis of observations it was not possible to determine the type of social organization of kangaroo and wallaby (cohesion and subtle relations between individuals). It should be the subject of further investigations.

Key words: Red kangaroo, red-necked wallaby, behaviour, ZOO

Streszczenie: Porównanie zachowania się u dwóch kangurów Macropus rufus i Macropus rufogriseus utrzymywanych na sąsiadujących ze sobą ekspozycjach w ZOO Warszawa. Utrzymywanie dwóch grup należących do różnych gatunków kangurów z rodzaju Macropus na sąsiednich wybiegach w ZOO Warszawa stworzyło okazję do porównania ich zachowania się. Kangur rudy (Macropus rufus) i walabia Benetta (Macropus rufogriseus) to dwa popularne w ogrodach zoologicznych gatunki, które w naturze prowadzą raczej nocny tryb życia. Obserwację przeprowadzono w okresie listopad 2006 - lipiec 2007 przez 14 dni i 100 godzin. Odnotowano niemal pełne spektrum zachowań i stwierdzono różnice między gatunkami w behawiorze spoczynkowym, w wydalaniu, zachowaniach komfortowych, agonistycznych i rozrodczych. Walabia Benetta trzymana w ZOO Warszawa okazała się zwierzęciem wykazującym aktywność dzienną. Generalnie mniej aktywny wydawał się być kangur rudy. W zachowaniach rozrodczych nie odnotowano kopulacji ani momentu urodzenia. Na podstawie obserwacji nie można też było określić organizacji społecznej kangurów i walabii (spoistość i subtelne relacje między osobnikami). Powinno to być przedmiotem kolejnych badań.

Please use the following format to cite the selected article:
KALETA T., CHUDZIK P. The comparison of behaviour in two macropodid marsupials: red kangaroo Macropus rufus and red-necked wallaby Macropus rufogriseus kept in adjacent enclosures at Warsaw ZOO. Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW, Anim. Sci. 45, 2008: 53-58

Authors’ addresses:
Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt,
Wydział Nauk o Zwierzętach SGGW
ul. Ciszewskiego 8,
02-786 Warszawa,
Poland