Kinship in free - living field vole (Microtus agrestis) population

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Animal Science No 45, 2008: 29-37
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW, Anim. Sci. 45, 2008)

Kinship in free - living field vole (Microtus agrestis) population

ALEKSANDRA FRUBA1, ZBIGNIEW BOROWSKI2, ZUZA NOWAK1
1Department of Animal Genetics and Breeding, Warsaw University of Life Sciences - SGGW
2Department of Forest Ecology and Wildlife Management, Forest Research Institute

Abstract: Population of field vole in Southern Poland represents triennial cycle of numerical force. Regarding to this the free living vole population was tested in reference to two hypothesis of Carnov and Finerty (1980) and Lambin and Krebs (1991a), according to which the cyclic changes of sizes in population were dependent on changes of their inter individual genetic relationship. In 1999-2001 when phases of number decrease (low phase) and increase (high phase) took their places we carried out the analysis of inter individual kinship in summer and autumn seasons (1999 and 2000), and spring season 2001 on one hectare of sampling area. Basing on the places of trapping, the individuals were grouped (or not) in aggregations. Nevertheless because of low number of captures, the aggregations could be defined for summers 1999 and 2000 only. The tissue samples of 68 Microtus agrestis individuals (50 females and 18 males) were taken. RAPD method with three primers was applied for DNA analysis. The total number of fragments obtained, and the frequency of every single fragment were calculated for each starter. No difference in kinship among the individuals belonging neither to the same nor to the different populations was detected. This may suggest that during summer seasons genetic relations do not play any important role on vole's dispersion. Higher level of kinship was found in the increase phase than in decrease one, in accordance with model of Lamin and Krebs (1991a) but not with that of Charnov and Finerty (1980). Kinship of individuals trapped in spring was twice as high as of that in summer and autumn and kinship among males was lower than among females.

Key words: Microtus agrestis, field vole, population dynamics, RAPD

Streszczenie: Spokrewnienie u wolno żyjących norników burych (Microtus agrestis). Populacja nornika burego w południowej Polsce wykazuje trzyletnie cykle liczebności. W wolno-żyjącej populacji nornika przetestowano słuszność dwóch hipotez (Charnov i Finerty, Lamin i Krebs) tłumaczących cykliczność wahań liczebności zróżnicowaniem w spokrewnieniu osobników. W latach 1999-2001, przypadających na fazę niskiej liczebności i fazę wzrostu populacji, przeprowadzono analizę spokrewnienia osobników w sezonach: letnim (1999, 2000),jesiennym (1999, 2000) i wiosennym (2001). Badania prowadzono na powierzchni odłownej opisanej przez Borowskiego (2001). Na podstawie miejsc złowień norniki przydzielano (lub nie) do poszczególnych agregacji. Z powodu niewielkiej liczebności odłowionych norników możliwe było wyodrębnienie agregacji jedynie dla lata (1999, 2000). Materiałem do analiz spokrewnienia były tkanki od 68 norników (Microtus agrestis) (50 samic, 18 samców). Do analiz genetycznych (DNA) zastosowano technikę RAPD (trzy startery). Dla każdego z zastosowanych starterów obliczono łączną liczbę uzyskanych fragmentów oraz frekwencję pojedynczych fragmentów amplifikowanych przy użyciu danego startera. Nie stwierdzono różnic w spokrewnieniu między osobnikami należącymi do jednej, czy do różnych agregacji. Uzyskane wyniki sugerują, iż w okresie letnim spokrewnienie nie miało wpływu na rozmieszczenie przestrzenne norników. Wyższe spokrewnienie norników stwierdzono w fazie wzrostu populacji w porównaniu do fazy niskiej liczebności, zgodnie z założeniami modelu Lamin i Krebs, lecz niezgodnie z modelem Charnov i Finerty. Podobieństwo genetyczne w obrębie osobników odłowionych wiosną było dwukrotnie wyższe niż w grupie złapanej latem i jesienią, a spokrewnienie samców było niższe niż samic.

Please use the following format to cite the selected article:
FRUBA A., BOROWSKI Z., NOWAK Z. Kinship in free - living field vole (Microtus agrestis) population. Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW, Anim. Sci. 45, 2008: 29-37

Authors’ addresses:
A. Fruba, Z. Nowak
Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt,
Wydział Nauk o Zwierzętach SGGW
02-786 Warszawa,
ul. Ciszewskiego 8

Z. Borowski
Sękocin Las,
ul. Braci Leśnej 3,
05-090 Raszyn,
Poland