Social behaviours in Siberian huskies

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Animal Science No 45, 2008: 19-28
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW, Anim. Sci. 45, 2008)

Social behaviours in Siberian huskies

KATARZYNA FISZDON, KATARZYNA CZARKOWSKA
Department of Genetic and Animal Breeding, Warsaw University of Life Sciences - SGGW

Abstract: The behaviour of a pack of 14 Siberian huskies dogs of different sex and ages was observed. Based on observation of different dominant, submissive and affiliate behaviours of each dog, pack hierarchy was described. Behavioural patterns and frequencies of different behaviours were compared with those, previously described in wild wolves. Social structure and linear hierarchy proved very similar, whereas there were some differences as far as single specimens are concerned. The alpha male did not display overt aggression towards the omega male, and he was - at least to some extend - involved in controlling and ceasing conflicts. Husky pack displayed several behaviours, common in wolves, yet seldom reported in domestic dog, e.g. feeding area marking, leg lifting during urination in females and full range of vocal patterns.

Key words: affiliate behaviour, Canis familiaris, canine, dominance, dog, pack, social behaviour, submission

Streszczenie: Zachowanie społeczne u Siberian husky. Obserwowano zachowanie stada psów rasy husky składającego się z 14 osobników obu płci w różnym wieku. W trakcie obserwacji określano kształtowanie hierarchii stada na podstawie występowania zachowań dominacyjnych, submisyjnych i afiliacyjnych poszczególnych psów. Obserwowano także zachowania afilia-cyjne i wokalizacje. Częstość występowania i wzorce poszczególnych zachowań porównywano do opisywanych w literaturze zachowań stadnych wilków. Struktura grupy socjalnej i podwójna hierarchia liniowa okazały się takie same, jak opisywano u wilków, zachowanie poszczególnych osobników było jednak nieco odmienne. Osobnik a nie wykazywał agresji w stosunku do psa cp, a także w pewnej mierze kontrolował i tłumił konflikty w obrębie stada. Uboższy był repertuar zachowań dominacyjnych i brak submisji aktywnej między psami. Obserwowano również u badanej sfory zachowania typowe dla wilków, a opisywane jako niewystępujące lub rzadko występujące u psów, jak: znakowanie miejsca posiłku, podnoszenie nogi w czasie urynacji suk i pełen zakres sygnałów wokalnych.

Please use the following format to cite the selected article:
FISZDON K., CZARKOWSKA K. Social behaviours in Siberian huskies. Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW, Anim. Sci. 45, 2008: 19-28

Authors’ addresses:
Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt,
Wydział Nauk o Zwierzętach SGGW
02-786 Warszawa,
ul. Ciszewskiego 8
Poland