Analysis of the influence of environmental enrichment on the behaviour of wild cats kept in captivity

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Animal Science No 45, 2008: 3-17
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW, Anim. Sci. 45, 2008)

Analysis of the influence of environmental enrichment on the behaviour of wild cats kept in captivity

JUSTYNA DYBOWSKA1, JOANNA GÓRECKA1, BEATA GRZEGRZÓŁKA1, MATEUSZ WIECZOREK1, ANNA ZŁAMAŁ2
1Department of Genetics and Animal Breeding, Warsaw University of Life Sciences - SGGW,
2Warsaw Zoological Garden

Abstract: The purpose of this study was to examine the influence of environmental enrichment on cats in captivity. The observation was carried out in Warsaw ZOO. Three species: puma (1:1), jaguar (1:1) and ceylon leopard (1:1) were observed. The data were collected from May to November 2000. Each week of observation was represented by three consecutive days (I - baseline, II and III - with enrichment). As regards to inactivity and activity time ratio was recorded. In reference to stereotypy also incidence of pacing was noted. The results based on 5400 minutes of observation time. Out of the six observed cats one, the male puma, did not show any form of stereotypical behaviour. The female jaguar devoted less than 2% of time to stereotypical behaviour. With four out of six observed cats, the introduction of the enrichment had a major influence on their behaviour. The study confirmed the different motivational background of stereotypical behaviours and the necessity of fitting the type of enrichment to the animals' desires.

Key words: environmental enrichment, puma, jaguar, leopard, stereotypy, stereotypical behaviour

Streszczenie: Analiza wpływu wzbogaceń środowiskowych na zachowanie dzikich kotów utrzymywanych w niewoli. Obserwacje wpływu wzbogaceńśrodowiskowych na zachowanie kotów prowadzono w ZOO Warszawa na trzech gatunkach: puma (1:1), jaguar (1:1) i lampart cejloński (1:1). Dane zostały zebrane w okresie od maja do listopada 2000. Każdy tydzień obserwacji był reprezentowany przez trzy kolejne dni (I - bazowy, II i III - ze wzbogaceniem). W odniesieniu do nieaktywności oraz naturalnej aktywności odnotowano ich udział czasowy. W przypadku zachowań stereotypowych zapisywano również ilość ich wystąpień. Wyniki oparte są na podstawie 5400 minut obserwacji. Spośród sześciu obserwowanych kotów, tylko samiec pumy nie wykazywał jakiejkolwiek   formy   stereotypii. Samica jaguara poświęcała mniej niż 2% czasu na zachowania stereotypowe. U czterech spośród sześciu obserwowanych kotów, wprowadzenie wzbogacania miało znaczący wpływ na ich zachowanie. Badania wykazały różne tło motywacyjne stereotypowych zachowań i konieczność indywidualnego dostosowywania typu wzbogacania do zwierząt.

Please use the following format to cite the selected article:
DYBOWSKA J., GÓRECKA J., GRZEGRZÓŁKA B., WIECZOREK M., ZŁAMAŁ A. Analysis of the influence of environmental enrichment on the behaviour of wild cats kept in captivity. Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW, Anim. Sci. 45, 2008: 3-17

Authors’ addresses:
Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt,
Wydział Nauk o Zwierzętach SGGW
ul. Ciszewskiego 8,
02-786 Warszawa,
Poland
e-mail: beata_grzegrzolka@sggw.pl