Mineral composition of loin meat in the Polish maternal and paternal breeds of pigs

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Animal Science No 44, 2007: 33-39
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW, Anim. Sci. 44, 2007)

Mineral composition of loin meat in the Polish maternal and paternal breeds of pigs

KAMILA MIEŃKOWSKA-STĘPNIEWSKA, JÓZEF KULISIEWICZ, MARTYNA BATORSKA, ANNA REKIEL, JUSTYNA WIĘCEK
Department Animal Breeding and Production, Warsaw University of Life Sciences - SGGW

Abstract: In the presented research on total 95 gilts, which were fed the same mixed meals and were slaughtered at the same body weight, the influence of breed: Polish Large White, Polish Landrace, Line-990, Pietrain and Duroc on mineral content in MLD was estimated. There was no significant effect of pigs' breeds on Ca and Na contents. The highest level of Fe was tested in MLD of Pietrain, together with the lowest content of Mg (p < 0.01). The highest level of K (p < 0.01) and the lowest of Zn (p < 0.05) were observed in MLD of Polish Landrace. There were not significant relationships between mineral level in MLD (except Mn) and selection traits: daily body gain and leanness.

Key words: minerals, loin muscle, breeds, pigs

Streszczenie: W badaniach na ogółem 95 loszkach żywionych tą samą paszą i ubijanych przy tej samej masie ciała badano wpływ rasy: Wielkiej Białej Polskiej, Polskiej Białej Zwisłouchej, linii 990, Pietrain i Duroc na zawartość składników mineralnych w mięśniu najdłuższym grzbietu (MLD). Nie stwierdzono istotnego wpływu rasy na zawartość Ca i Na. Najwyższą zawartość Fe stwierdzono w MLD rasy Pietrain przy niższej niż u innych ras zawartości magnezu (p < 0,01). Najwyższą zawartość potasu (P < 0,01), a najniższą cynku (p < 0,05) stwierdzono w MLD rasy Polskiej Białej Zwisłouchej. Nie stwierdzono znaczących istotnych statystycznie zależności między zawartością składników mineralnych MLD (z wyjątkiem manganu), a cechami selekcyjnymi: przyrostem dziennym w tuczu i zawartością mięsa w tuszy.

Please use the following format to cite the selected article:
MIEŃKOWSKA-STĘPNIEWSKA K., KULISIEWICZ J., BATORSKA M., REKIEL A., WIĄCEK J. Mineral composition of loin meat in the Polish maternal and paternal breeds of pigs. Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW, Anim. Sci. 44, 2007: 33-39

Authors’ addresses:
Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt SGGW
02-786 Warszawa,
ul. Ciszewskiego 8
Poland