Studies on protein - fat ratio in bulk raw milk in Poland

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Animal Science No 44, 2007: 9-15
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW, Anim. Sci. 44, 2007)

Studies on protein - fat ratio in bulk raw milk in Poland

MAREK E. JURCZAK, KRZYSZTOF ZDZIARSKI
Department of Animal Breeding and Milk Production, Warsaw University of Life Sciences - SGGW

Abstract: The results of laboratory tests of milk, as obtained in 2004 and 2005, were analysed. On the basis of these results, the mean level of fat and protein in milk during the successive years, feeding seasons and months of observations was estimated and protein - fat index was calculated. The change of the conditions of raw milk and modernization of dairy cattle feeding technology, being caused by the accession of Poland to the European Union have exerted an influence on the changes in chemical composition of the milk. The obtained results indicate indirectly the achievement of breeding progress during the studied period. The correct value of protein - fat ratio in milk indicates the application of properly balanced feeding rations, employed in feeding of dairy cows by the breeders. Seasonal variation of chemical composition of the raw milk and of protein - fat ratio causes, however, that the raw milk, being purchased during the whole calendar year represents different technological suitability. The effect of the successive years of observations on protein content in milk occurred to be statistically significant.

Key words: chemical composition of bulk raw milk, protein - fat ratio

Streszczenie: Badania stosunku bialkowo-tlusz-czowego mleka zbiorczego w Polsce. Praca zawiera analizę wyników badań laboratoryjnych mleka uzyskanych w latach 2004 i 2005, na podstawie których oszacowano średni poziom tłuszczu i białka w kolejnych latach, sezonach żywieniowych i miesiącach obserwacji, oraz wyliczano wskaźnik białkowo-tłuszczowy. Uzyskane wyniki wskazują na sezonową zmienność składu chemicznego surowca oraz stosunku białko-wo-tłuszczowego, co powoduje, że skupiony na przestrzeni roku kalendarzowego surowiec prezentuje różną przydatność technologiczną. Wielkość stosunku białkowo-tłuszczowego, pomimo sezonowych wahań, utrzymywała się w normie w całym badanym okresie, co wskazuje na stosowanie przez hodowców bydła mlecznego poprawnie zbilansowanych dawek żywieniowych. Wpływ kolejnych lat obserwacji na zawartość w mleku białka okazał się istotny statystycznie. W drugim roku badań zaobserwowano tendencję do ujednolicenia zawartości składników użytkowych mleka (zwłaszcza białka) w kolejnych miesiącach. Poprawa składu chemicznego mleka w sezonie letnim 2005 roku nie wyeliminowała w pełni problemu różnej na przestrzeni roku przydatności technologicznej surowca do produkcji maślarskiej i serowarskiej.

Please use the following format to cite the selected article:
JURCZAK M.E., ZDZIARSKI K. Studies on protein - fat ratio in bulk raw milk in Poland. Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW, Anim. Sci. 44, 2007: 9-15

Authors’ addresses:
Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt SGGW
02-786 Warszawa,
ul. Ciszewskiego 8
Poland
e-mail: marek_jurczak@sggw.pl