2011 Animal Science 48

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Animal Science No 48
Warsaw 2011

 • Owner: Warsaw University of Life Sciences
 • Publisher: Warsaw University of Life Sciences Press
 • ISSN: 1898-8830

SERIES EDITOR
Tadeusz Kaleta

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW. Animal Science No 48

Contents

 • TURLEJSKI K. Various aspects of the use of animals in scientific research.
  Zwierzęta w badaniach naukowych – perspektywa z kilku punktów widzenia
 • ŚWIERGIEL A.H. Animal models for preclinical research.
  Modele zwierzęce w badaniach przedklinicznych
 • ZABŁOCKA B. Animal models of brain ischemia: from molecular mechanisms of cell degeneration to neuroprotection.
  Zwierzęce modele w badaniach skutków niedokrwienia mózgu i próbach terapii ochronnych
 • HODGES H. Animals in brain ischaemia research: models, mechanisms and methods for treatment.
  Wykorzystanie zwierząt w badaniach ischemii mózgu: modele, mechanizmy uszkodzenia i terapia
 • SOWIŃSKI P. Practical aspects of perioperative care of laboratory animals based on chosen neurological models.
  Praktyczne aspekty opieki nad zwierzętami na podstawie wybranych modeli neurologicznych
 • BARSKI J.J. Role of calbindin D – 28k in motor coordination.
  Funkcja kalbindyny D – 28k w koordynacji ruchowej
 • PYZA E., GÓRSKA-ANDRZEJAK J., JASIŃSKA M. Circadian neuroplasticity in the brain of insects and mammals.
  Okołodobowa neuroplastyczność w mózgu owadów i ssaków
 • TROJAN M. Indications of functional asymmetry of the cerebral hemispheres in the studies of animal behaviour.
  Przejawy asymetrii funkcjonalnej półkul mózgowych w badaniach nad zachowaniem zwierząt
 • BOGUSZEWSKI P. M. Mechanisms of animal behavior – behavioral tests in biomedical studies.
  Badanie mechanizmów zachowania zwierząt – testy behawioralne w naukach biomedycznych
 • CASSADAY H.J., FITCHEIT A.E. How social housing affects learning in mice.
  Jak warunki socjalne przetrzymywania zwierząt wpływają na uczenie się u myszy
 • WĘSIERSKA M. The study of cognitive behavior in a rat behavioral model.
  Badanie procesów poznawczych na modelu szczurzym
 • KNAPSKA E. Studies of learning and memory in rats and mice.
  Badanie uczenia się i pamięci u szczurów i myszy
 • ZWOLIŃSKA-BARTCZAK I. Behavioural studies in farm animals.
  Zwierzęta gospodarskie w badaniach behawioralnych
 • EL-JAI J. The influence of human-animal relation on animal welfare.
  Wpływ relacji człowiek – zwierzę na dobrostan zwierząt
 • PISULA W. When the law is not sufficient: about the ethical choices.
  Kiedy prawo nie wystarczy: o wyborach etycznych
 • KALETA T. World religions towards the suffering in animal and man.
  Religie świata wobec cierpienia zwierząt i ludzi
 • MACARTHUR CLARK J. Severity Classification and the new Directive 2010/63/EU.
  Klasyfikacja dotkliwości doświadczeń na zwierzętach i nowa Dyrektywa 2010/63/UE
 • KASICKI S. The new Directive 2010/63/EU triggers the need for some essential changes in Polish law on animal experimentation.
  Niezbędne zmiany w polskim prawie dotyczącym doświadczeń na zwierzętach na skutek uchwalenia nowej dyrektywy 2010/63/UE
 • CASSADAY H.J., THUR K.E., MARSDEN C.A., NELSON A.J.D. Opposing effects of 5,7–DHT lesions to the core and shell of the nucleus accumbens on the processing of irrelevant stimuli.
  Lezje rdzenia i powłoki w jądrze półleżącym wywołane podaniem 5,7–DHT wpływają przeciwstawnie na proces analizy nieistotnych bodźców
 • CHALIMONIUK M., GĄSOWSKA M., CIEŚLIK M., LANGFORT J., KOWALCZYK A. Age–dependent biochemical and molecular changes in the brain of young and aged transgenic mice Tg (Thy,APP)Val717Ile.
  Zależne od wieku zmiany biochemiczne i molekularne w mózgu młodych i starych myszy transgenicznych z APP – Tg(Thy1;APP)Va717Ile
 • SZELESZCZUK O., ŻYWIECKI Ł., GORCZYŃSKI M., SZAFRAŃSKI P., WRÓBEL T. Evaluation of biological activity of a new group of cannabinoids on laboratory Wistarrats.
  Badanie aktywności biologicznej nowej grupy kannabinoidów na szczurach laboratoryjnych szczepu Wistar
 • PYRZANOWSKA J., BLECHARZ-KLIN K., PIECHAL A., JONIEC-MACIEJAK I., WIDY-TYSZKIEWICZ E. Effect of long–term administration of rutin on spatial memory and neurotransmission in rats.
  Wpływ długotrwałego podawania rutyny na pamięć przestrzenną i neuroprzekaźnictwo u szczurów
 • REINHOLZ-TROJAN A. Effect of short–term stressor on the behavior of Wistar rats reared in different social conditions.
  Wpływ działania krótkotrwałego stresora na zachowanie szczurów ze stada Wistar utrzymywanych w różnych warunkach społecznych.
 • TANAŚ Ł., OSTASZEWSKI P. Effects of rearing conditions on play and exploratory behavior of Wistar rats.
  Wpływ warunków hodowli na poziom zabawy oraz eksploatacji u szczurów Wistar
 • WIRTH-DZIĘCIOŁOWSKA E., GAJEWSKA M., STRZAŁKOWSKA A., UNRUG-BIELAWSKA K. Lines of mice selected oppositely for activity in open – field test.
  Linie myszy selekcjonowane przeciwstawnie na aktywność w teście otwartego pola
 • PARADZIEJ-ŁUKOWICZ J., LEWANDOWSKA A., MUSZYŃSKA-FURAS B., BARSZCZ M., PESZYŃSKA-SULARZ G. Influence of new autoclaving diets for mice and rats on body weight growth and morphological and biochemical parameters of Wistar/Han rats maintained in SPF conditions.
  Wpływ nowych diet (sojowej i kazeinowej) dla myszy i szczurów z przeznaczeniem do sterylizacji, na wzrost masy ciała oraz parametry morfologiczne i biochemiczne krwi szczurów Crl:Wistar (Han) utrzymywanych w warunkach SPF – badania porównawcze
 • PESZYŃSKA-SULARZ G., PARADZIEJ-ŁUKOWICZ J. 3Rs implementation and practice in Tri–City Central Animal Laboratory - Research and Service Centre of the Medical University of Gdansk, Poland.
  Praktyka wprowadzania i stosowania zasady 3R w Trójmiejskiej Akademickiej Zwierzętarni Doświadczalnej - Centrum Badawczo-Usługowym Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
 • GROBELSKI B. In vivo laboratory complex.
  Kompleks laboratoriów badań in vivo
 • POPIELSKA A., STRYNKOWSKA K., SACHARZEWSKA E., NIKLIŃSKI J. Genetically modified animals bred at the Center for Experimental Medicine, Medical University of Bialystok.
  Zwierzęta modyfikowane genetycznie hodowane w Centrum Medycyny Doświadczalnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
 • ŻYŁKO A., PESZYŃSKA-SULARZ G., PARADZIEJ-ŁUKOWICZ J. Profile of an animal research in Tri - City Central Animal Laboratory - Research and Service Centre of Medical University of Gdansk.
  Profil prowadzonych badań z użyciem zwierząt w Trójmiejskiej Akademickiej Zwierzętarni Doświadczalnej - Centrum Badawczo-Usługowym Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
 • GAJEWSKA M., UNRUG-BIELAWSKA K., STRZAŁKOWSKA A., KRYSIAK E., KERMEN-GERMANIUK K., GILECKA K., WIRTH-DZIĘCIOŁOWSKA E. New spontaneous mutations stated in mice breed in animal facility in Department of Genetics and Laboratory Animals Breeding, Maria Skłodowska-Curie Memorial Cancer Center and Institute of Oncology in Warsaw.
  Nowe mutacje spontaniczne stwierdzone u myszy hodowanych w zwierzętarni Zakładu Genetyki i Hodowli Zwierząt Laboratoryjnych CO-I w Warszawie
 • POCHROŃ E., KAPUSTA J., KRUCZEK M. Influence of season on reproduction of bank vole.
  Wpływ sezonu na rozród nornicy rudej
 • KOWALCZYK I., KACZOROWSKA K., MARTYNIUK E., GÓRAL K., PAWEŁKOWICZ M., FISZDON K. The effects of selection towards on mass testis of male laboratory mice and their age on the length of the period between the mating with a female and the birth of the young.
  Wpływ selekcji prowadzonej w kierunku zwiększenia masy jąder samców myszy laboratoryjnej oraz ich wieku na długość okresu między kojarzeniem z samicą a urodzeniem młodych
 • DZIAŁO J., TOKARZ-DEPTUŁA B., HUKOWSKA-SZEMATOWICZ B., NIEDŹWIEDZKA-RYSTWEJ P., DEPTUŁA W. An attempt to develop standards for indicators of red and white blood cells in hybrid domestic rabbits.
  Próba opracowania norm w zakresie wskaźników biało- i czerwonokrwinkowych u krajowych królików mieszańców
 • SZYMAŃSKA H., LECHOWSKA-PISKOROWSKA J., KRYSIAK E., SKURZAK H.M., BOROWA-CHMIELAK M., PIEŃKOWSKA-GRELA B., WIRTH-DZIĘCIOŁOWSKA E. Unique WOM/W strain highly susceptible to spontaneous T-cell lymphoma. Contribution to a novel mouse model.
  Unikalny - wysoce podatny na rozwój chłoniaków T – szczep wsobny myszy WOM/W Oryginalny wkład w tworzenie mysich modeli chłoniaków
 • SZYMAŃSKA H., LECHOWSKA-PISKOROWSKA J., BAKUŁA-ZALEWSKA E., KRYSIAK E., WIRTH-DZIĘCIOŁOWSKA E. Adaptation of (2003) WHO classification of human uterine tumors to diagnose the cognate mouse tumors – contribution to mouse modeling.
  Zastosowanie klasyfikacji WHO (2003) nowotworów macicy u kobiet do diagnostyki mysich nowotworów macicy - wkład do tworzenia mysich modeli
 • RĄCZY K., SZELĄGOWSKA M., REINHOLZ-TROJAN A., ZIĘBA K., KOCZOŃ P. Verification hypothesis of an evolutional preference slightly fermented food in animals on the example of Achatina fulica.
  Weryfikacja hipotezy o ewolucyjnej preferencji lekko sfermentowanego pokarmu u zwierząt na przykładzie Achatina fulica
 • KSIĄŻEK I., DUDKIEWICZ-WILCZYŃSKA J. The use of animals in medicinal products analyses - past or necessity?.
  Wykorzystanie zwierząt w badaniach produktów leczniczych - przeszłość czy konieczność?
 • DOLIŃSKA B., CABAN A., OSTRÓŻKA-CIEŚLIK A., RYSZKA F. The use of porcine kidneys for testing the effectiveness of preservation and perfusion solutions.
  Zastosowanie nerek świń do badania skuteczności płynów do przeszczepów
 • JABŁOŃSKA M., TYRANKIEWICZ U., SKÓRKA T., CHŁOPICKI S. CMR-based assessment of global left ventricle function in murine model of non-ischemic heart failure (Tgαq*44 mice).
  Ocena czynności globalnej lewej komory serca w mysim modelu Tgαq*44 przy pomocy obrazowania magnetyczno-rezonansowego
 • JANISZEWSKI A., PASŁAWSKA U., GAJEK J., SKRZYPCZAK P., NOSZCZYK-NOWAK A., ZOŚKO D., KICZAK L., BANIA J., TOMASZEK A., ZACHARSKI M., NICPOŃ J., BANASIAK W., JANKOWSKA E., PONIKOWSKI P. The technique of cardiac pacemaker implantation in domestic swine as a model of chronic tachycardia-induced cardiomyopathy.
  Technika implantacji sztucznego stymulatora serca u świni domowej w modelu przewlekłej niewydolności serca indukowanej tachykardią
 • KUCHTA M., GRABOWSKA-JOACHIMIAK A., SZELESZCZUK O., NIEDBAŁA P., ILNICKI T. Cytogenetic study of Chinchilla lanigera Mol.
  Analiza cytogenetyczna szynszyli hodowlanej Chinchilla lanigera Mol.
 • RADKO L., MINTA M., STYPUŁA-TRĘBAS S., ŻMUDZKI J. Optimization of hamster uterotrophic and Hershberger assays with use of model compounds.
  Optymalizacja testu wzrostu masy macicy i testu Hershbergera na chomikach z użyciem związków modelowych
 • MOŚCICKA-WESOŁOWSKA M., OLSZEWSKI W. L., ZOLICH D., ANDZIAK P., DURLIK M. Atheromatic femoral artery plaques transplanted to scid mice attract macrophages.
  Ludzkie blaszki miażdżycowe z tętnicy udowej przeszczepione do myszy SCID są chemoatraktantami dla makrofagów biorcy
 • MRZYK I., ZOŃ M. The extension of Buehler skin sensitization test evaluation of chemical substances to microscopic examination of selected organs of guinea pig.
  Poszerzenie oceny działania uczulającego substancji chemicznych prowadzonej wg metody Buehlera o badania mikroskopowe wybranych narządów świnki morskiej
 • BAJERSKA J., MILDNER-SZUDLARZ S., PRUSZYŃSKA-OSZMAŁEK E., TUBACKA M. Does saffron extract can be useful in metabolic syndrome therapy?.
  Czy wyciąg z szafranu może być przydatny w terapii zespołu metabolicznego?
 • KARUGA E., ZAJĄC A., JANUS A., RYBAK Z., HANUZA J. In vivo study of chitosan dressing.
  Badanie in vivo nowoczesnego opatrunku chitozanowego
 • SOWIŃSKI P. Europejskie Stowarzyszenie Lekarzy Weterynarii Zwierząt Laboratoryjnych - ESLAV