Influence of Ag nanoparticles, ATP and biocomplex of Ag nanoparticles with ATP on morphology of chicken embryo pectoral muscles

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Animal Science No 51, 2012: 127-132
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW, Anim. Sci. 51, 2012)

Influence of Ag nanoparticles, ATP and biocomplex of Ag nanoparticles with ATP on morphology of chicken embryo pectoral muscles

FILIP SAWOSZ1, LANE PINEDA1 , ANNA HOTOWY2, SŁAWOMIR JAWORSKI2, MARTA PRASEK2
1Department of Veterinary Clinical and Animal Sciences, University of Copenhagen
2Department of Animal Nutrition and Feed Science, Warsaw University of Life Sciences - SGGW

Abstract: Increase of genetic potential of fast growing chicken broilers to enlarge size of muscles may lead to decrease quality of the meat because of non-adequate amount of nutrient and energy, stored within the eggs, for providing optimal development. Deliver to the chicken embryo additional amount of energy as ATP or ATP attached to the nanoparticles of silver, as a transporting molecule, may promote growth and development of breast muscle. The objective of the investigation was to evaluate the effect of Ag nanoparticles and ATP, administrated in ovo to the embryo, on the morphology of pectoral muscle. The fertilised eggs of Ross 308 (160) were divided into four groups (4 x 40 eggs): without injection (control), with injection of hydrocol-loid of Ag nanoparticles (Nano-Ag), with injection of hydrocolloid of adenosine triphosphate (ATP) and with injection of Nano-Ag conjugated with adenosine triphosphate (Nano-Ag/ATP). At day one of incubation, the eggs were injected into the air sac with 0.3 ml of experimental solutions. Chicken embryo morphology was evaluated according to the Hamburger-Hamilton standard stages of embryo development, furthermore, pectoral muscle was visualized by TEM. Results showed that Nano-Ag, ATP and Nano-Ag/ATP did not affect negatively growth and development. However, ultra morphology of the cross section of embryo pectoral muscles was better structured and muscle was more dense with myofibers when ATP and Ag nanoparticles were applicated. The results indicate that application of Nano-Ag and ATP in ovo can affect morphology of breast muscle, but not affecting embryo growth.

Key words: silver nanoparticles, pectoral muscle, ATP, embryo, chicken, transmission electron microscope

Streszczenie: Wpływ nanocząstek Ag oraz ATP i biokompleksów nanocząstek Ag z ATP na morfologią mięśnia piersiowego zarodka kury. Zwiększenie potencjału genetycznego szybkorosnących ras kur w kierunku zwiększenia wielkości mięśni, może prowadzić do zmniejszenia jakości mięsa, jako następstwa względnego niedoboru składników pokarmowych i energii zgromadzonych wjaju i warunkujących optymalny rozwój. Dostarczenie zarodkowi kury dodatkowej ilości energii w postaci ATP lub ATP przyłączonego do nanocząstek srebra, jako molekuły transportującej, może zapewnić właściwy rozwój mięśni piersiowych. Celem badań była ocena wpływu nanocząstek Ag i ATP, podawanych in ovo, na morfologię mięśni piersiowych zarodka kury. Zapłodnione jaja kur Ross 308 (180 sztuk) podzielono na 4 grupy (4 x x 40 sztuk): kontrolną, poddaną iniekcji wodnego roztworu nanocząstek Ag (Nano-Ag), poddaną iniekcji wodnego roztworu ATP (ATP) i poddaną iniekcji Nano-Ag z przyłączonymi cząsteczkami ATP (Nano-Ag/ATP). W pierwszym dniu inkubacji do komory powietrznej jaj wstrzykiwano 0,3 ml eksperymentalnych roztworów. Morfologia zarodków kury była oceniana według standardu Hamburgera i Hamiltona, ponadto próbki mięśnia piersiowego były oceniane za pomocą transmisyjnego mikroskopu elektronowego (TEM). Wyniki wykazały, że Nano-Ag, ATP i Nano-Ag/ATP nie wpłynęły negatywnie na wzrost i rozwój zarodków. Ocena ultra morfologii przekroju poprzecznego wycinków mięśni piersiowych wykazała lepsze wykształcenie mięśni piersiowych, większą gęstość włókien mięśniowych u zarodków, którym podawano Ag i ATP. Wyniki wykazały, że podawanie Nano-Ag i ATP in ovo może wpływać korzystnie na morfologię mięśni, nie działając negatywnie na wzrost zarodków.

Please use the following format to cite the selected article:
SAWOSZ F., PINEDA L., HOTOWY A., JAWORSKI S., PRASEK M. Infl uence of Ag nanoparticles, ATP and biocomplex of Ag nanoparticles with ATP on morphology of chicken embryo pectoral muscles. Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW, Anim. Sci. 51, 2012: 127-132

Authors’ addresses:
Katedra Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej SGGW
ul. Ciszewskiego 8,
02-786 Warszawa
Poland
e-mail: anna_hotowy@sggw.pl
          slawek_jaworski@sggw.pl
          marta_prasek@sggw.pl
Department of Veterinary Clinical and Animal Sciences,
University of Copenhagen
1870 Frederiksberg C,
Groennegaardsvej 3 Denmark
e-mail: lane@sund.ku.dk