The content of cis-9, trans-11 CLA isomer determined by two methods in ewe’s milk fat

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Animal Science No 51, 2012: 119-126
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW, Anim. Sci. 51, 2012)

The content of cis-9, trans-11 CLA isomer determined by two methods in ewe’s milk fat

AURELIA RADZIK-RANT1, AGNIESZKA ROZBICKA-WIECZOREK2, WITOLD RANT1, MARIAN CZAUDERNA2, BEATA KUCZYŃSKA1
1Department of Animal Breeding, Warsaw University of Life Sciences - SGGW
2The Kielanowski Institute of Animal Physiology and Nutrition, Polish Academy of Sciences

Abstract: The aim of this study was the quantitive determination of cis-9, trans-11 isomer by two methods: gas chromatography (GC) and silver-ion high performance liquid chromatography (Ag+HPLC) in ewes milk fat. The study was carried out on 20 ewes of Wrzosówka and Żelazneńska sheep, which were mantained at the same environmental and nutritional conditions. The milk samples have been collected from ewes at the age of 3—1 years and in the 4th week of lactation. The chemical composition, as well as fat content, was similar in both studied breeds. The amount of C18 fatty acids connected with the major CLA isomer did not show statistical differences between breeds, besides of C18:3, which was higher (P < 0.03) for Wrzosówka. The activity of A9 desaturase, the enzyme responsible for endogenous synthesis, was also higher (P < 0.01) for Wrzosówka ewes. The content of cis-9, trans-11 C18:2 isomer in milk fat of studied ewes determinated by GC method did not differ with this obtained by Ag+HPLC. The difference has not been noted also within studied breeds. Obtained results suggest, that major CLA isomer in milk could be sensitively identified what allow to precisely determining its amount both by classic GC method and Ag+HPLC method.

Key words: sheep, milk, cis-9, trans-11 isomer, gas chromatography, Ag+HPLC

Streszczenie: Zawartość cis-9, trans-11 CLA w tłuszczu mleka maciorek oznaczanego przy użyciu dwóch metod. Celem pracy było określenie zawartości izomeru cis-9, trans-11 CLA dwiema metodami: chromatografii gazowej (GC) i arge-nometrycznej chromatografii cieczowej (Ag+HPLC), w tłuszczu mleka maciorek. Badania przeprowadzono na 20 maciorkach rasy wrzosówka i żelazneńska, które były utrzymywane w jednym stadzie w tych samych warunkach środowiskowych i żywieniowych. Próby mleka pobierano od 3—1- letnich matek w 4 tygodniu laktacji. Skład chemiczny mleka jak i zawartość tłuszczu były podobne u obu badanych ras. Zawartość C18 kwasów tłuszczowych pochodnych głównego izomeru CLA nie wykazała różnic pomiędzy badanymi rasami, oprócz kwasu linolowego, którego zawartość była wyższa (P < 0,03) u wrzosówki. Aktywność A9 desaturazy, enzymu odpowiadającego za endogenną jego syntezę była także wyższa (P < 0,01) u tej rasy. Zawartość izomeru cis-9, trans-11 C18:2 określona przy użyciu GC nie różniła się od zawartości tego izomeru oznaczonego metodą Ag+HPLC w mleku badanych maciorek. Różnic tych nie odnotowano także w obrębie badanych ras. Uzyskane wyniki świadczą, iż główny izomer CLA kwasu żwaczowego może być precyzyjnie identyfikowany, co pozwala na dokładne określenie jego zawartości w mleku zarówno przy użyciu klasycznej chromatografii gazowej jak i wysoko-sprawnej argentometrycznej chromatografii cieczowej Ag+HPLC.

Please use the following format to cite the selected article:
RADZIK-RANT A., ROZBICKA-WIECZOREK A., RANT W., CZAUDERNA M., KUCZYŃSKA B. The content of cis-9, trans-11 CLA isomer determined by two methods in ewe’s milk fat. Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW, Anim. Sci. 51, 2012: 119-126

Authors’ addresses:
Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt SGGW
ul. Ciszewskiego 8,
02-786 Warszawa
Poland
e-mail: aurelia_radzik_rant@sggw.pl
Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt PAN
ul. Instytucka 3
05-110 Jabłonna
Poland