Analysis of body measurements and pelvis area index of Limousine cows

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Animal Science No 51, 2012: 107-112
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW, Anim. Sci. 51, 2012)

Analysis of body measurements and pelvis area index of Limousine cows

TOMASZ PRZYSUCHA, HENRYK GRODZKI, MARCIN GOŁĘBIEWSKI, JAN SLÓSARZ, TOMASZ PIOTROWSKI
Department of Cattle Breeding, Warsaw University of Life Sciences - SGGW

Abstract: The aim of the research was to analyse the basic body measurements and to define the relationship between pelvis area index (IPM) and body weight (M), height at sacrum (WK) as well as chest circumference (OKP) of Limousine beef cows. Data concerning 634 Limousine cows were taken as a material for investigation. The measurements of chest circumference, height at sacrum and cows body weight were carried out. To calculate pelvis area index the following body measurements were collected: width at hips Tuber coxarum (Tc), width at pins Tuber ischium (Ti), length of pelvis (TcTi). Correlation coefficients between pelvis area index (IPM) and body weight (M), height at sacrum (WK), chest circumference (OKP) were calculated using Spearman method by SPSS 12.0. The high variability of cow body weight for Limousine breed was observed. Variability coefficients (CV) of cow body weight ranged from 18.3 to 20% and were much higher than variability coefficients of body measurements which were similar to those obtained by the other authors. All of correlation coefficients between pelvis area index and the basic body measurements and cow body weight were positive and statistically significant (p < 0.01). Statistically significant (p < 0.01) correlation between IPM and cow body weight (M) and chest circumference (OKP) as well as height at sacrum (WK) justify the Polish breeders aspirations to enlarge the body weight and caliber of beef cows.

Key words: cow body weight, body measurements, pelvis area index, correlations

Streszczenie: Analiza pomiarów zoometrycznych i indeksu powierzchni miednicy krów rasy limousine. Celem badań była analiza podstawowych pomiarów zoometrycznych oraz określenie zależności między indeksem powierzchni miednicy (IPM) a rzeczywistą masą ciała (M), wysokością w krzyżu (WK) i obwodem klatki piersiowej (OKP) krów jednej z najbardziej popularnych w Polsce ras mięsnych tj. limousine. Badaniami objęto populację 634 krów rasy limousine. Określono masy ciała krów (M) oraz wykonano pomiary obwodu klatki piersiowej (OKP) i wysokości w krzyżu (WK). Dla oszacowania indeksu powierzchni miednicy u wszystkich krów oznaczono odległość pomiędzy guzami biodrowymi Tuber coxarum (Tc), odległość pomiędzy guzami kulszowymi Tuber ischium (Ti) oraz długość zadu (TcTi). Współczynnik korelacji między indeksem powierzchni miednicy a obwodem klatki piersiowej (OKP), wysokością w krzyżu (WK) i masą ciała krowy (M) oszacowano metodą Spearmana za pomocą pakietu SPSS 12.0. Stwierdzono dużą
zmienność masy ciała krów w obrębie rasy. Uzyskane współczynniki zmienności (CV) masy ciała krów były wyższe (od 18,3 do 20%), a współczynniki zmienności wymiarów zoometrycznych zbliżone do uzyskanych przez innych autorów. Wszystkie korelacje (r) między indeksem powierzchni miednicy a podstawowymi pomiarami zoometrycznymi i rzeczywistą masą ciała były dodatnie i istotne (p < 0,01). Wysokie i istotne statystycznie (p < 0,01) współczynniki korelacji między IPM a masą rzeczywistą (M) oraz obwodem klatki piersiowej (OKP) i wysokością w krzyżu (WK) w pełni uzasadniają dążenia hodowców bydła mięsnego do zwiększania kalibru i masy ciała krów matek.

Please use the following format to cite the selected article:
PRZYSUCHA T., GRODZKI H., GOŁĘBIEWSKI M., SLÓSARZ J., PIOTROWSKI T. Analysis of body measurements and pelvis area index of Limousine cows. Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW, Anim. Sci. 51, 2012: 107-112

Authors’ addresses:
Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt SGGW
02-786 Warszawa,
ul. Ciszewskiego 8
Poland
e-mail: tomasz_przysucha@sggw.pl