Effect of L-carnitine on performance and dressing percentage of broiler chickens

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Animal Science No 51, 2012: 89-99
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW, Anim. Sci. 51, 2012)

Effect of L-carnitine on performance and dressing percentage of broiler chickens

MONIKA MICHALCZUK, MONIKA ŁUKASIEWICZ, JAN NIEMIEC, AGNIESZKA WNUK, NATALIA MROCZEK-SOSNOWSKA
Faculty of Animal Science, Warsaw University of Life Science - SGGW

Abstract: The study was conducted on 640 chickens randomly divided into two groups, each having four replications (4 control and 4 experimental - L-carnitine) with 80 chickens per pen. Chickens in the control (C) and experimental groups (E) received a feed of the same nutritional value, and chickens from the experimental group were supplemented with Aminocarnifarm (43.68% of L-carnitine) in drinking water (62.5 g per 100 l) during three periods: from 1 to 7, 21 to 28, and 36 to 42 days of age. The study evaluated the effect of L-carnitine supplemented to chickens on production results and results of slaughter analysis. It was found that Aminocarnifarm supplemented to drinking water improved feed conversion during the whole rearing period, reduced mortality, and contributed to increases in average body weight, dressing percentage and proportion of leg muscles (males), reduced the proportion of breast muscles (males and females), and decreased carcass fatness (males).

Key words: broiler chickens, L-carnitine, production results, slaughter analysis

Streszczenie: Wpływ L-karnityny na wyniki produkcyjne i wydajność rzeźną kurcząt brojlerów. Badania przeprowadzono na 640 kurczętach podzielonych losowo na dwie grupy, każda w czterech powtórzeniach (4 kontrolne i 4 doświadczalne - L-karnityna), liczące po 80 ptaków. Kurczęta z grupy kontrolnej (K) i z grupy doświadczalnej (E) otrzymywały mieszankę o tej samej wartości odżywczej, natomiast kurczętom z grupy doświadczalnej podano dodatek Aminocarnifar-mu (43,68% L-karnityny) do wody - 62,5 g na 100 l w 3 okresach: od 1 do 7, od 21 do 28 oraz od 36 do 42 dnia życia. Oceniano wpływ preparatu z L-karnityną dla kurcząt brojlerów na wyniki produkcyjne i wyniki analizy rzeźnej. Stwierdzono, że dodatek do wody Aminocarnifarmu spowodował w całym okresie odchowu poprawę wykorzystania paszy, obniżenie śmiertelności oraz wpłynął na wzrost średniej masy ciała (35, 42 dzień <$, P < 0,05), wydajności rzeźnej (p < 0,01, $), udziału mięśni nóg (p < 0,05, <3), udziału wątroby (P < 0,05, $).

Please use the following format to cite the selected article:
MICHALCZUK M., ŁUKASIEWICZ M., NIEMIEC J., WNUK A., MROCZEK-SOSNOWSKA N. Effect of L-carnitine on performance and dressing percentage of broiler chickens. Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW, Anim. Sci. 51, 2012: 89-99

Authors’ addresses:
Wydział Nauk o Zwierzętach SGGW
ul. Ciszewskiego 8,
02-786 Warszawa Poland
e-mail: monika_michalczuk@sggw.pl