Effect of genetic stock on production results and growth rate of chickens

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Animal Science No 51, 2012: 81-88
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW, Anim. Sci. 51, 2012)

Effect of genetic stock on production results and growth rate of chickens

MONIKA MICHALCZUK1, MONIKA ŁUKASIEWICZ1, JAN NIEMIEC1, DOROTA PIETRZAK2, EWELINA WALAS1
1Faculty of Animal Science, University of Life Sciences - SGGW
2Faculty of Food Science, University of Life Sciences - SGGW

Abstract: The experiment was carried out with 320 chickens (fast-growing Hubbard Flex and slow-growing Hubbard JA 957) divided into two experimental groups, each having 160 birds in four replicates, with 40 birds per replicate. During the experiment, body weight was measured initially and at weekly intervals, and feed intake and flock health were determined to calculate feed conversion (kg per 1 kg gain) and percent mortality in the flock. The aim of the study was to compare body weight, growth rate and production results in fast-growing Hubbard Flex (42 days) and slow-growing Hubbard JA 957 (42 and 63 days) chickens designed for free-range husbandry. It was found that fast-growing Hub-bard Flex chickens reared to 42 days of age were characterized by higher body weight and better feed conversion compared to Hubbard JA 957 chickens, at both 42 and 63 days of age. However, the flock of slow-growing Hubbard JA 957 chickens was in better health. Until 42 days of growth, mortality in this flock was 1.87% compared to 3.38% in the Hubbard Flex flock. Over the whole rearing period (63 days), Hubbard JA 957 chickens had a mortality of 3.16%. Because of their better resistance and lower mortality, especially during the final period of growth, slow-growing chickens should be a more desirable choice for alternative husbandry systems.

Key words: Hubbard Flex, Hubbard JA 957, production results, growth rate

Streszczenie: Wpływ materiału genetycznego na wyniki produkcyjne i tempo wzrostu kurcząt. Doświadczenie przeprowadzono na 320 kurczętach, w dwóch grupach genetycznych (szybkorosnące (FG) Hubbard Flex i wolnorosnące (SG) Hubbard JA 957) po 160 szt. w 4 powtórzeniach po 40 szt. W czasie trwania doświadczenia kontrolowano masę ciała: w 1. dniu oraz w cotygodniowych odstępach czasu, sprawdzano również spożycie paszy i zdrowotność stada, celem wyliczenia zużycia paszy kg na 1 kg przyrostu masy ciała i procentu śmiertelności w stadzie. Celem pracy było porównanie masy ciała i tempa wzrostu oraz wyników produkcyjnych szybkorosnących kurcząt Hubbard Flex (42 dzień życia) i wolno-rosnących Hubbard JA 957 (42 i 63 dzień życia), przeznaczonych do chowu wolno wybiegowego. Stwierdzono, że szybkorosnące kurczęta Hubbrad Flex odchowywane do 42. dnia życia uzyskały większą masę ciała i lepszy wskaźnik zużycia paszy w porównaniu z kurczętami Hubbard JA 957 zarówno w 42. jak i 63. dniu życia. Jednak stado wolnorosnących kurcząt Hubbard JA 957 charakteryzowało się lepszą zdrowotnością. Do 42. dnia odchowu w stadzie tym śmiertelność wyniosła 1,87 vs. 3,38% w stadzie Hubbard Flex. W całym okresie odchowu (63 dni) kurcząt Hubbard JA 957 śmiertelność wyniosła 3,16%. Wolnorosnące kurczęta ze względu na lepszą odporność i mniejszą liczbę padnięć, zwłaszcza w końcowym okresie odchowu, powinny być chętniej wybierane przez producentów alternatywnych systemów chowu.

Please use the following format to cite the selected article:
MICHALCZUK M., ŁUKASIEWICZ M., NIEMIEC J., PIETRZAK D., WALAS E. Effect of genetic stock on production results and growth rate of chickens. Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW, Anim. Sci. 51, 2012: 81-88

Authors’ addresses:
Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt SGGW
ul. Ciszewskiego 8,
02-786 Warszawa Poland
e-mail: monika_michalczuk@sggw.pl