Effect of beef from different fattening systems and fish meat on the selected indicators of diet utilization and health state of rats as model animals

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Animal Science No 51, 2012: 73-79
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW, Anim. Sci. 51, 2012)

Effect of beef from different fattening systems and fish meat on the selected indicators of diet utilization and health state of rats as model animals

ANDRZEJ ŁOZICKI
Department of Animal Nutrition and Feed Science, Warsaw University of Life Sciences - SGGW

Abstract: The effect of beef from different fattening systems and of meat of marine fi shes, as being employed and the sole protein and fat source in rats' diets on the selected parameters of their growth and health state was examined. The rats of the experimental groups received meat-free diet (group I - control); groups II-IV - diets with 20% of meat: in group II - meat of marine fishes, in group III - beef coming from the animals extensively fed the pasture forage and in group IV - beef from the animals intensively fed the maize silage and concentrates. The body gains of the rats and feed utilization conversion per body weight gain were studied. In blood, the selected morphological and biochemical parameters were determined. The weight of the collected (after killing) internal organs: liver, heart, kidneys and spleen and their percentage participation in body weight were determined. In case of the rats fed the beef-containing diet (groups II, IV), significantly higher body weight gains and lower consumption of diet for 1 g of the gain was recorded as compared to the groups fed the meat-free diet and diet with the participation of fi sh. In the blood of the rats, receiving beef in their diet, significantly higher level of erythrocytes was found, as well. The remaining examined parameters in all groups were found on a similar level.

Key words: beef, fish meat, rats - model animals, blood morphological and biochemical parameters

Streszczenie: Wpływ mięsa wołowego z różnych systemów opasu oraz mięsa ryby na wybrane wskaźniki wykorzystania diety i stanu zdrowia szczurów jako zwierząt modelowych. Badano wpływ mięsa wołowego z różnych systemów opasu i mięsa ryb morskich zastosowanych jako jedyne źródło białka i tłuszczu w dietach szczurów na wybrane wskaźniki ich rozwoju oraz stanu zdrowia. Szczury grup doświadczalnych otrzymywały: dietę bezmięsną (grupa I - kontrolna), grupy II-IV diety w których mięso stanowiło 20% diety, w grupie II - mięso ryb morskich, w grupie III - mięso wołowe od zwierząt żywionych ekstensywnie zielonką pastwiskową i w grupie IV - mięso wołowe od zwierząt żywionych intensywnie kiszonką z kukurydzy i paszą treściwą. Badano przyrosty szczurów oraz wykorzystanie diety na przyrost masy ciała. We krwi oznaczono wybrane wskaźniki morfologiczne i biochemiczne. Określano masę pobranych po dekapitacji narządów wewnętrznych: wątroby, serca, nerek i śledziony i ich procentowy udział w masie ciała. U szczurów żywionych dietami z wołowiną (grupy III i IV) stwierdzono istotnie wyższe przyrosty masy ciała oraz niższe zużycie mieszanek na 1 g przyrostu w stosunku do grup żywionych mieszanką bezmięsną kontrolną oraz mieszanką z udziałem mięsa ryby. We krwi szczurów otrzymujących w dietach wołowinę stwierdzono również istotnie wyższy poziom erytrocytów. Pozostałe badane parametry we wszystkich grupach były na podobnym poziomie.

Please use the following format to cite the selected article:
ŁOZICKI A. Effect of beef from different fattening systems and fish meat on the selected indicators of diet utilization and health state of rats as model animals. Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW, Anim. Sci. 51, 2012: 73-79

Authors’ addresses:
Katedra Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej SGGW
ul. Ciszewskiego 8,
02-786 Warszawa Poland
e-mail: andrzej_lozicki@sggw.pl