Changes in concentration of saturated fatty acid in milk of high performance Polish Holstein-Friesian cows during the lactation

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Animal Science No 51, 2012: 65-71
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW, Anim. Sci. 51, 2012)

Changes in concentration of saturated fatty acid in milk of high performance Polish Holstein-Friesian cows during the lactation

BEATA KUCZYŃSKA, KAMILA PUPPEL, PIOTR KLIŚ, MARCIN GOŁĘBIEWSKI, MARTA KORDYASZ, AGATA WÓJCIK, TERESA NAŁĘCZ-TARWACKA
Cattle Breeding Department, Faculty of Animal Science, Warsaw University of Life Sciences - SGGW

Abstract: The purpose of this study was to examine the influence phase of lactation on the concentration of saturated fatty acid in milk of high performance dairy cows. The experiment was conducted on the twenty PHF cows at experimental dairy farm of the Warsaw University of Life Sciences. The cows were kept in a free-stall dairy shed and fed on TMR (total mixed ration) diet. The cows had continuous access to water, TMR diet was provided for ad libitum intake. Milk samples were collected 10-times during the first 10 month of lactation (once a month). Milk from the initial phase of lactation characterized by the lowest level of saturated fatty acid including: C12:0, C14:0 and C16:0 and the highest level of BA compared with the final period. Stage of lactation significantly influenced the concentration of saturated fatty acids in milk of analyzed cows.

Key words: phase of lactation, saturated fatty acid, palmitic acid, miristic acid, cow's milk

Streszczenie: Zmiany w stężeniu nasyconych kwasów tłuszczowych w mleku wysokowydaj-nych krów rasy Polskiej Holsztyńsko-Fryzyjskiej w trakcie trwania laktacji. Celem prezentowanej pracy było określenie wpływu fazy laktacji na kształtowanie się zawartości nasyconych kwasów tłuszczowych w mleku wysokowydajnych krów.
Badania przeprowadzono w rolniczym zakładzie doświadczalnym SGGW na dwudziestu krowach rasy PHF. Zwierzęta utrzymywane były w oborze wolnostanowiskowej i objęte żywieniem TMR. Krowy miały stały dostęp do wody, a TMR zadawany był ad libitum. Próbki mleka pobierane były 10-krotnie w trakcie pierwszych 10 miesięcy laktacji (raz w miesiącu). Mleko w początkowym okresie laktacji charakteryzowało się najniższym poziomem nasyconych kwasów tłuszczowych, w tym: C12:ą C14:0, C16:0 jak również najwyższym BA w porównaniu z końcowym okresem. Podsumowując, można zatem stwierdzić, że faza laktacji wpływa znacząco na stężenie nasyconych kwasów tłuszczowych w mleku krów.

Please use the following format to cite the selected article:
KUCZYŃSKA B., PUPPEL K., KLIŚ P., GOŁĘBIEWSKI M., KORDYASZ M., WÓJCIK A., NAŁĘCZ-TARWACKA T. Changes in concentration of saturated fatty acid in milk of high performance Polish Holstein-Friesian cows during the lactation. Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW, Anim. Sci. 51, 2012: 65-71

Authors’ addresses:
Zakład Hodowli Bydła
Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt
Wydział Nauk o Zwierzętach SGGW
ul. Ciszewskiego 8
02-786 Warszawa
Poland
e-mail: beata_kuczynska@sggw.pl