A comparison of honey production in bee colonies with instrumentally inseminated and naturally mated queens

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Animal Science No 51, 2012: 55-58
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW, Anim. Sci. 51, 2012)

A comparison of honey production in bee colonies with instrumentally inseminated and naturally mated queens

STANISLAW HONKO, BEATA MADRAS-MAJEWSKA, BARBARA ZAJDEL, JOANNA SCIEGOSZ
Bee-Division, Warsaw University of Life Sciences - SGGW

Abstract: The study compares honey production in bee colonies with instrumentally inseminated and naturally mated queens. Poland has a special place in the world in terms of the numbers of instrumentally inseminated queens. Our country uses more of them than all other countries taken together. The dense distribution pattern of apiaries in Poland prevents any control over natural mating, while at the same time many bee-keepers who look for valuable breeding material decide to use instrumentally inseminated queens in their honey-making colonies. The cost of purchasing an instrumentally inseminated queen should be compensated by an increased productivity of the colony. The study was aimed at determining whether that was possible. The comparison was carried out at a large professional apiary in the season of 2008. Two comparison groups were created of 12 colonies each. Honey was harvested 3 times during the season. The average production of honey in the group with in-strumentally inseminated queens significantly exceeded average production in that with naturally mated queens.

Key words: queen bee, honey production, instru-mentally inseminated queen

Streszczenie: Porównanie produkcji miodu w rodzinach pszczelich z matkami sztucznie i naturalnie unasienionymi. W pracy porównano produkcję miodu w rodzinach pszczelich z matkami sztucznie unasienionymi i z matkami naturalnie unasienionymi. Pod względem ilości sztucznie unasienionych matek pszczelich Polska zajmuje w świecie wyjątkowe miejsce. W naszym kraju wykorzystuje się ich więcej niż we wszystkich pozostałych krajach łącznie. Gęste rozmieszczenie pasiek w Polsce uniemożliwia jakąkolwiek kontrolę naturalnego kojarzenia, a z kolei wielu pszczelarzy, poszukując wartościowego materiału hodowlanego, decyduje się na wykorzystanie sztucznie unasienionych matek w rodzinach przeznaczonych do produkcji miodu. Koszt zakupu sztucznie unasienionej matki pszczelej powinien być rekompensowany zwiększoną produkcyjnością rodziny pszczelej. W badaniu starano się uzyskać odpowiedź, czy jest to możliwe. Porównanie przeprowadzono w dużej pasiece towarowej, w sezonie 2008. Utworzono dwie grupy porównawcze po 12 rodzin. Miód odbierano 3 razy w ciągu sezonu. Średnia produkcja miodu grupy z matkami sztucznie unasienionymi przewyższała istotnie średnią dla grupy z matkami naturalnie unasienionymi.

Please use the following format to cite the selected article:
HOŃKO S., MADRAS-MAJEWSKA B., ZAJDEL B., ŚCIĘGOSZ J. A comparison of honey production in bee colonies with instrumentally inseminated and naturally mated queens. Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW, Anim. Sci. 51, 2012: 55-58

Authors’ addresses:
Pracownia Hodowli Owadów Użytkowych
Wydział Nauk o Zwierzętach SGGW
ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa Poland
e-mail: beata_madras_majewska@sggw.pl