The effect of herbal formula on the amount of water intake by the chinchilla (Chinchilla laniger)

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Animal Science No 51, 2012: 39-46
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW, Anim. Sci. 51, 2012)

The effect of herbal formula on the amount of water intake by the chinchilla (Chinchilla laniger)

DANUTA DZIERZANOWSKA-GORYN1, ANNA GRZESZCZAK-PYTLAK1, KATARZYNA GORAL2
1Department of Animal Breeding, Warsaw University of Life Sciences - SGGW
2Department of Genetics and Animal Breeding, Warsaw University of Life Sciences - SGGW

Abstract: The aim of this study was to determine the amount of water intake of the chinchilla in a day and to check whether addition of herbal formula with an intense aroma and sweet taste to the water will affect the amount of water intake. Based on our experience it can be concluded that there are large differences in daily water intake between individuals in the sample and individual differentiation is the only factor that influenced the occurrence of differences. Other factors such as gender or provision of hay, did not affect significantly (statistically significant) on water intake. Experience has shown that there are highly significant differences in the consumption of water by the same animals before and after addition of the herbal preparation with a sweet taste. However, the addition of compounds, or drugs in the water requires the prior observation of the animal and determine the quantity of water consumed by it, due to the large differences between individuals. The study, which would give the answer if we should continue researching whether the sex, weight, age or other factors can affect the intake of the water by the chinchilla.

Key words: chinchilla, water uptake, herbal preparation, taste preference

Streszczenie: Wpływ dodatku preparatu ziołowego na ilość pobranej wody przez szynszyle. Celem badań było określenie ilości pobieranej wody przez szynszyle w ciągu doby, oraz sprawdzenie czy dodatek preparatu ziołowego o intensywnym zapachu i słodkim smaku wpłynie na ilość pobranej wody. Podawanie preparatów bądź lekarstw do wody wymaga wcześniejszej obserwacji zwierzęcia i ustalenia ilości pobieranej przez niego wody, ze względu na duże różnice między osobnikami. Smak decyduje ostatecznie czy dana substancja zostanie wprowadzona do organizmu, czy też nie. Doświadczenie wykazało, że istnieją bar-
dzo duże statystycznie istotne różnice w spożyciu wody u tych samych zwierząt przed i po dodaniu preparatu ziołowego o słodkim smaku. Istnieją duże różnice w dobowym pobraniu wody między poszczególnymi osobnikami w próbie, a zróżnicowanie osobnicze to jedyny czynnik, który miał wpływ na występowanie tych różnic.

Please use the following format to cite the selected article:
DZIERŻANOWSKA-GÓRYŃ D., GRZESZCZAK-PYTLAK A., GÓRAL K. The effect of herbal formula on the amount of water intake by the chinchilla (Chinchilla laniger). Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW, Anim. Sci. 51, 2012: 39-46

Authors’ addresses:
Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt SGGW
Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt SGGW
ul. Ciszewskiego 8
02-786 Warszawa Poland
e-mail: danuta_dzierzanowska_goryn@sggw.pl
          anna_grzeszczak_pytlak@sggw.pl