The evaluation of the results of field performance tests for mares conducted in 2002-2011

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Animal Science No 51, 2012: 23-28
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW, Anim. Sci. 51, 2012)

The evaluation of the results of field performance tests for mares conducted in 2002-2011

SZCZEPAN CHRZANOWSKI, MAŁGORZATA MASKO, SYLWESTER OLEKSIAK
Department of Animal Breeding, Faculty of Animal Science, Warsaw University of Life Sciences - SGGW

Abstract: The analysis of results of mares at field performance tests was carried out. The research material consisted of 651 mares, which underwent the field performance test (FPT) in 2002-2011. The effect of the breed on the results in evaluation of free jumping, movement in walk, trot and canter, rideability and on the total score of the test was investigated. The effect of matings on the total score of the test was determined. The models inlcuded the effect of the year on the test, and the effect of the District Horse Breeder's Association, where the tests were organized. All calculations were performed using the statistical package SPSS ver. 19.0 - 2012, the GLM procedure. On the basis of the analyses carried out, it was concluded that mares of solely Polish origin had statistically significantly lower scores in comparison to the imported mares. The analysis of matings showed that Polish Halfbred mares and Wielkopolski mares which had one imported parent achieved statistically significantly higher mean values in all the evaluated traits in comparison to the mares descending from parents of Polish breeding.

Key words: mares, evaluation of performance value, field performance tests

Streszczenie: Ocena wyników polowych prób wierzchowych klaczy przeprowadzanych w latach 2002-2011. Celem niniejszej pracy była ocena wyników klaczy ras półkrwi uczestniczących w polowych próbach wierzchowych (PPW) z uwzględnieniem rasy oraz kojarzeń (rasa matki - rasa ojca). Materiał badawczy stanowiły wyniki polowych prób dzielności 651 klaczy ocenianych
w latach 2002-2011 zamieszczone w bazie danych prowadzonej przez Polski Związek Hodowców Koni. Wszystkie obliczenia wykonano za pomocą pakietu statystycznego SPSS 19.0 rok 2012, procedura GLM. Określono wpływ rasy na wyniki uzyskane przez klacze w skokach luzem, ruchu w stępie, kłusie i galopie, jezdności oraz sumy punktów za całość polowej próby dzielności. Następnie oceniono wpływ pochodzenia klaczy na wyniki końcowe PPW wyrażone w sumie punktów za oceniane cechy. Najliczniejsze grupy ocenianych klaczy pochodziły z kojarzeń koni wielkopolskich oraz szlachetnych półkrwi z importami. Używanie importowanego materiału zarodowego istotnie poprawiało wartość użytkową klaczy ras rodzimych. Średnie sumy punktów klaczy wielkopolskich i szlachetne półkrwi pochodzących po jednym z rodziców importowanych były statystycznie istotnie wyższe od średnich klaczy pochodzących z kojarzeń rodziców hodowli polskiej.

Please use the following format to cite the selected article:
CHRZANOWSKI Sz., MAŚKO M., OLEKSIAK S. The evaluation of the results of field performance tests for mares conducted in 2002–2011. Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW, Anim. Sci. 51, 2012: 23-28

Authors’ addresses:
Zakład Hodowli Koni SGGW
ul. Ciszewskiego 8
02-786 Warszawa