The evaluation of the scores obtained by mares at stationary performance tests at (Polish) Training Stations in 2007-2011

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Animal Science No 51, 2012: 17-22
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW, Anim. Sci. 51, 2012)

The evaluation of the scores obtained by mares at stationary performance tests at (Polish) Training Stations in 2007-2011

SZCZEPAN CHRZANOWSKI, MAŁGORZATA MASKO
Department of Animal Breeding, Faculty of Animal Science, Warsaw University of Life Sciences - SGGW

Abstract: An analysis of results achieved by mares at stationary performance test was carried out. The research material included 901 halfbred mares entered for the Stationary Performance Test in 2007-2011. The effect of the mare's breed on the evaluation scores in free jumping, movement evaluation in walk, trot and canter, rideability, training aptitude and the total score, which was the ultimate evaluation score. The effect of matings on the total score was evaluated. The models included the effects of the year and of the Training Station. Calculations were performed with the SPSS Statistical Package ver. 19.0 - 2012, GML procedure. On the basis of the conducted analyses it was concluded, that the mean values of the scores for most evaluated features in Polish Halfbred and Wielkopolski mares by imported sires were significantly higher in comparison to the results of mares deriving from two Polish parents.

Key words: mares, evaluation of utility value/utility evaluation, stationary performance tests

Streszczenie: Ocena wyników klaczy uzyskanych w stacjonarnych próbach dzielności w zakładach treningowych w latach 2007-2011. Celem niniejszej pracy była ocena wyników klaczy ras półkrwi uczestniczących w stacyjnych próbach dzielności z uwzględnieniem rasy oraz kojarzeń (rasa matki - rasa ojca). Materiał badawczy stanowiły wyniki 901 klaczy przechodzących próby w sześciu zakładach treningowych w latach 2007-2011. Wszystkie obliczenia wykonano za pomocą pakietu statystycznego SPSS 19.0 rok 2012, procedura GLM. Oceniono wpływ rasy na wyniki uzyskane przez klacze w skokach luzem, ruchu w stępie, kłusie i galopie, jezdności, przydatności do treningu oraz sumy punktów za całość próby. Oceniono również wpływ pochodzenia klaczy na wyniki końcowe wyrażone w sumie punktów za oceniane cechy. W podsumowaniu wyników oceny klaczy w stacyjnych próbach dzielności stwierdzono, że największe predyspozycje do użytkowania wierzchowego mają klacze szlachetnej półkrwi i wielkopolskie pochodzące po reproduktorach importowanych.

Please use the following format to cite the selected article:
CHRZANOWSKI Sz., MAŚKO M. The evaluation of the scores obtained by mares at stationary performance tests at (Polish) Training Stations in 2007–2011. Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW, Anim. Sci. 51, 2012: 17-22

Authors’ addresses:
Zakład Hodowli Koni SGGW
ul. Ciszewskiego 8
02-786 Warszawa