Assessment of usefulness of Ovulitral for the improvement of dairy cows fertility effects

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW Animal Science No 51, 2012: 9-16
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW, Anim. Sci. 51, 2012)

Assessment of usefulness of Ovulitral for the improvement of dairy cows fertility effects

LOÏC CHALONY1, HENRYK GRODZKI2, ŁUKASZ ŁADOŃ3
1NUTRAL, Zi route de Contigné, Chateauneuf-Sur-Sarthe, France
2Cattle Breeding Department, Warsaw University of Life Sciences - SGGW
3Agricultural Experimental Farm Wilanów-Obory, Warszawa

Abstract: Fertility of high producing dairy cows is today a big issue for commercial farm in Europe and all around the world. This study was made on Polish Holstein Friesian cows of Agricultural Experimental Farm Wilanôw-Obory (Poland) to evaluate the improvement of fertility permitted by the use of a specific supplementation (Ovulitral) given to the cows just before insemination. This specific dietary supplement is composed of trace elements, vitamins and amino-acids selected to enhance hormonal dialogue and reduce oxidation stress and hence improve fertility of cows. This experimentation has been made from October 2010 to July 2011, the 146 cows of the trial were assigned to a control/test group depending on their characteristics: lactation rank, days from calving, milk yield at peak. These cows were inseminated on natural heat by inseminators and the test group received 100 ml of Ovulitral at the insemination. Pregnancy of cows was validated by scan at 35 days after insemination. Success of insemination is about 48% on the control group versus 65% on Ovulitral group (p < 0.05). That improvement constitutes a significant difference. The improvement of fertility is higher for the cows in 1st and 2nd lactation. It is also interesting to point out that there is no difference of improvement of fertility between the cows inseminated before or after 80 days on the two groups on trial. These results confirm results obtained with Ovulitral on commercial farms in France.

Key words: dairy cows, fertility, dietary supplementation

Streszczenie: Ocena przydatności Ovulitralu do poprawy efektów rozrodu krów mlecznych. Płodność wysokowydajnych krów mlecznych jest dziś dużym problemem gospodarstw w Europie i na całym świecie. Niniejsze doświadczenie zostało przeprowadzone na krowach odmiany polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej Rolniczego Zakładu Doświadczalnego Wilanów-Obory w celu oceny poprawy płodności przy zastosowaniu specjalnego dodatku paszowego o nazwie Ovulitral podanego krowom tuż przed inseminacją. Ten specyficzny preparat został opracowany z użyciem elementów śladowych, witamin i aminokwasów wyselekcjonowanych w celu poprawy ekspresji hormonalnej i zmniejszenia stresu oksydacyjnego, a w konsekwencji poprawy płodności krów. Doświadczenie przeprowadzono w okresie od października 2010 do lipca 2011 roku. 146 krów doświadczalnych przydzielono do grupy kontrolnej i testowej w zależności od ich charakterystyki,na którą składały się wydajność laktacyjna, liczba dni po wycieleniu, szczytowa wydajność mleka. Po wykryciu rui, krowy były inseminowane, a grupa doświadczalna otrzymywała dawkę 100 ml preparatu Ovulitral przy inseminacji. Ciąża była oceniana ultrasonograficznie w 35. dniu po inseminacji. Zapładnialność wynosiła 48% w grupie kontrolnej i 65% w grupie krów otrzymujących preparat Ovulitral (p < 0,05). Poprawa płodności była wyższa u krów w pierwszej i drugiej laktacji. Interesujące jest również to, że nie stwierdzono różnicy między krowami insemino-wanymi przed i po 80. dniu od wycielenia. Uzyskane wyniki potwierdzają wyniki doświadczenia przeprowadzonego na farmach we Francji.

Please use the following format to cite the selected article:
CHALONY L., GRODZKI H., ŁADOŃ Ł. Assessment of usefulness of Ovulitral for the improvement of dairy cows fertility effects. Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW, Anim. Sci. 51, 2012: 9-16

Authors’ addresses:
Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt SGGW
ul. Ciszewskiego 8
02-786 Warszawa
Poland
e-mail: henryk_grodzki@sggw.pl
Loïc Chalony
e-mail: loic.chalony@orange.fr
Łukasz Ładoń
e-mail: lukasz_ladon@gazeta.pl