Reasons for the decrease of small game animal populations

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Animal Science No 50, 2011: 67-72
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sc. - SGGW, Anim. Sci. 50, 2011)

Reasons for the decrease of small game animal populations

KAZIMIERZ SPOREK, MONIKA SPOREK
Zakład Ekologii i Ochrony Przyrody, Samodzielna Katedra Biotechnologii i Biologii Molekularnej, Opole University

Abstract: The main reason of a considerable decrease of small game animal populations, such as European hare or grey partridge, is intensified agriculture, in particular the use of chemicals in plant production. Production of chemicals for agriculture in Poland in 1990-2007 increased from 19.7 do 42.7 thousands tonnes. During this period the area of arable land decreased from 18.5 millions ha in 1990 to 16.2 millions ha in 2007. Active compounds of pesticides determine the directions of toxic effects, which are: carcinogenic effect, inheritable genetic defects, fertility disorders, effects on embryos during pregnancy. The studied group of chemicals includes: fungicides, herbicides, insecticides, desiccants, chemicals preventing lodging and seed treatments, which are applied in production of cereals, rape, maize, vegetables and fruits. If agriculture chemicals are applied over vast areas it makes difficult or impossible for animals to find uncontaminated food. Negative consequences of the modern agriculture practice not only affect animals living on arable land but are also dangerous for human health.

Key words: biotope, threats, hunting, small game, number decrease

Streszczenie: Przyczynę regresu tak znacznej liczebności zwierzyny drobnej - zające, kuropatwy - należy upatrywać w intensyfikacji rolnictwa, a w szczególności ze stosowaniem chemicznych środków ochrony roślin. Produkcja środków ochrony roślin w Polsce wzrosła w latach 1990-2007 z 19,7 do 42,7 tys. ton, przy jednoczesnym spadku powierzchni uprawy z ponad 18,5 mln ha w 1990 roku do 16,2 w 2007 roku. Substancje aktywne, zawarte w środkach ochrony roślin, określają kierunki toksycznego działania - są to między innymi: działania rakotwórcze, powodowanie dziedzicznych wad genetycznych, upośledzanie płodności, szkodliwe działanie na płód w łonie matki. W badanej grupie preparatów znajdują się fungicydy, herbicydy, insektycydy, desykanty, antywylegacze oraz zaprawy nasienne, stosowane między innymi w ochronie zbóż, rzepaku, kukurydzy, upraw warzywnych czy sadowniczych. W razie traktowania preparatami chemicznymi rozległych powierzchni poszukiwanie nieskażonego żeru jest znacznie utrudnione lub nawet niemożliwe. Negatywne konsekwencje nowoczesnej techniki agrarnej dotyczą nie tylko bytującej tam zwierzyny, ale także zagrażają bezpieczeństwu zdrowotnemu ludzi.

Please use the following format to cite the selected article:
SPOREK K., SPOREK M. Reasons for the decrease of small game animal populations. Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW. Animal Science No 50, 2011: 67-72

Authors’ addresses:
Kazimierz Sporek, Monika Sporek
Uniwersytet Opolski
Samodzielna Katedra Biotechnologii i Biologii Molekularnej
Zakład Ekologii i Ochrony Przyrody
ul. Kardynała Kominka 6A
45-035 Opole