Wild boar population management vs. damage conditions in economical and social grasps

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Animal Science No 50, 2011: 43-50
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sc. - SGGW, Anim. Sci. 50, 2011)

Wild boar population management vs. damage conditions in economical and social grasps

MARIAN FLIS
Polski Związek Łowiecki, Zarząd Okręgowy w Lublinie,
Zakład Ekologii Zwierząt i Łowiectwa, Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Abstract: In a view of dynamic development of wild boar population in Poland, which is no doubt affected by changes in agricultural landscape, mainly crop structure, as well as dynamic increase of maize cultivation area, it seems to be necessary to undertake some efficient actions towards reducing the species population. Those attempts should mainly consist in planning the hunting obtaining at the level of realized gains, i.e. 150-200% of the spring population size as well as consequent realizing these assumptions. In addition, making the population older by means of shooting the youngest individuals (squeakers and two-years-old wild boars), the percentage in the obtaining pool of which should be 80-90%, has to be targeted.

Key words: wild boar, population management, damage conditions

Streszczenie: Na przełomie ostatnich lat obserwowany jest dość intensywny rozwój populacji dzików na terenie naszego kraju. Jako główną przyczynę tego zjawiska wymienia się z reguły zmiany struktur agrocenoz w połączeniu ze zwiększonym udziałem w strukturze upraw rolniczych kukurydzy jako podstawowej rośliny paszowej. Elementy te, zapewniając wysokoenergetyczny żer, wpływają bezpośrednio na wzrost potencjału rozrodczego dzików, które zaadoptowały się do bytowania w rozległych plantacyjnych uprawach polowych kukurydzy. Zwiększenie potencjału rozrodczego, objawiającego się wcześniejszym dojrzewaniem oraz większymi liczebnie miotami, powoduje dynamiczny wzrost liczebności populacji tego gatunku. Z kolei wzrastająca wielkość łowieckiego pozyskania dzików w okresie ostatnich dziesięciu sezonów łowieckich, niejako nie nadąża za postępującym wzrostem populacji, czego potwierdzeniem jest ustabilizowany wskaźnik łowieckiej eksploatacji populacji na poziomie nieprzekraczającym średnio 85% wiosennego jej stanu. Stan taki prowadzi do wzmożonych interakcji populacji na środowiska bytowania, prowadząc w konsekwencji do rokrocznego wzrostu szkód w uprawach i płodach rolnych, a tym samym coraz większych zobowiązań finansowych dzierżawców obwodów łowieckich, jak i narastających konfliktów społecznych na tym tle. W zakresie działań zmierzających do zrównoważonego funkcjonowania populacji dzików, należy planować przyrost zrealizowany u tego gatunku w zależności od rejonu na poziomie 100-150% wiosennego stanu populacji oraz na tym samym poziomie planować wielkość łowieckiego pozyskania. Dodatkowo należy tak ustalone wytyczne konsekwentnie realizować, łącznie ze zrównoważonym odstrzałem loch. Jednocześnie należy realizować odstrzał strukturalny ze szczególnym naciskiem na realizację planów odstrzału dzików młodszych klas wieku, tj. warchlaków i przelatków, których udział w ogólnej puli pozyskania powinien zawierać się w przedziale 80-90%.

Please use the following format to cite the selected article:
FLIS M. Wild boar population management vs. damage conditions in economical and social grasps. Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW. Animal Science No 50, 2011: 43-50

Authors’ addresses:
Marian Flis
Polski Związek Łowiecki Zarząd Okręgowy w Lublinie
ul. Wieniawska 10
20-071 Lublin
Zakład Ekologii Zwierząt i Łowiectwa
Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
ul. Akademicka 13
20-950 Lublin