Communications routes and other anthropogenic barriers for animals populations functioning

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Animal Science No 50, 2011: 19-28
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sc. - SGGW, Anim. Sci. 50, 2011)

Communications routes and other anthropogenic barriers for animals populations functioning

KRZYSZTOF KLIMASZEWSKI
Department of Animal Environment Biology, Warsaw University of Life Sciences – SGGW

Abstract: Communications routes and other anthropogenic barriersfor animals populations functioning. Each species requires certain amount of suitable habitat to fulfill its life needs. There are natural barriers for spreading the animals populations. For last 200 years anthropogenic changes of environment create another serious barriers. The main results of man activities can be degradation and habitat loss, creation of linear structures as roads and railways that divide animal populations. The lack of gene flow may lead to changes within isolated populations ending even with extinction. Transport infrastructure influences on the animals ability of migration. Directly it can cause deaths on road, habitat changes and indirectly lack of population connectivity, habitat fragmentation, pollution, increased human pressure. To avoid above the proper passages according to size and behavior of animal should be created. Next important anthropogenic factor changing animals environment is agriculture intensification. It causes serious threats for biodiversity: landscape homoge-nization, habitat destruction, land abandonment. Among others, the main other factors influencing animals population are: urbanization, land reclamation, alien species. Poland's environment is much better preserved comparing to Western Europe and there is still chance not to destroy it.

Key words: roads, agriculture, threats, animais populations

Streszczenie: Wszystkie gatunki mają tendencję do rozprzestrzeniania się. W naturalny sposób dyspersja jest ograniczana przez różnorodne czynniki: bariery fizyczne, chemiczne, klimatyczne, zależności międzygatunkowe. Wraz z gwałtownym rozwojem gospodarczym pojawiły się czynniki antropogeniczne wpływające na środowisko przyrodnicze. W większości są one przyczyną ograniczania zasięgu występowania gatunków, a nawet ich wymierania poprzez ograniczanie możliwości swobodnego przemieszczania się zwierząt. Dotyczy to zarówno zmiany miejsca bytowania w obrębie wykorzystywanego areału osobniczego, jak i migracji długodystansowych w celu zasiedlenia innego terenu. Jednym z ważniejszych czynników oddziałujących znacząco na populacje dzikich zwierząt jest infrastruktura transportowa (drogowa, kolejowa). Ze względu na swój liniowy charakter wpływa na różnorodność biologiczną bezpośrednio (śmiertelność wskutek zderzeń z samochodami czy pociągami, utrata siedlisk życia w zasięgu przebiegu drogi lub linii kolejowej) lub pośrednio (izolacja populacji, zubażanie puli genowej, spadek jakości siedlisk poprzez fragmentację, hałas i wibracje, natężenie światła czy zanieczyszczenia, umożliwienie rozprzestrzeniania się gatunków obcych, zwiększenie presji człowieka w miejscach dotychczas niedostępnych). Kolejnym istotnym czynnikiem powodującym degradację i utratę naturalnych siedlisk przyrodniczych, a co za tym idzie wpływającym na funkcjonowanie populacji zwierząt jest intensyfikacja rolnictwa. Mechanizacja, powiększanie areałów monokulturowych upraw, stosowanie coraz większych ilości nawozów i środków ochrony roślin, powoduje utratę siedlisk współistniejących z rolnictwem ekstensywnym, które są miejscem życia wielu gatunków terenów otwartych. Innymi czynnikami kształtującymi środowisko życia i ograniczającymi występowanie dzikich zwierząt są: zabudowa mieszkaniowa, melioracje, porzucanie terenów uprawnych, obecność ob-
cych gatunków inwazyjnych. W krajach Europy Środkowej i Wschodniej, ze względu na różnice tempa rozwoju gospodarczego w XX wieku, wciąż duży udział powierzchni stanowią tereny o ekstensywnym rolnictwie i zachowanej strukturze mozaiki krajobrazowej. Infrastruktura transportowa, mieszkaniowa, przemysłowa - dopiero tworzone są na większą skalę, a stan środowiska jest relatywnie dobry. Należy umiejętnie korzystać z doświadczeń lepiej rozwiniętych krajów, tak aby pogodzić rozwój gospodarczy z dbałością o przyrodę.

Please use the following format to cite the selected article:
KLIMASZEWSKI K. Communications routes and other anthropogenic barriers for animals populations functioning. Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW. Animal Science No 50, 2011: 19-28

Authors’ addresses:
Krzysztof Klimaszewski
Katedra Biologii Środowiska Zwierząt
Wydział Nauk o Zwierzętach - SGGW
ul. Ciszewskiego 8,
02-786 Warszawa