Idea of sustainable hunting across the world

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Animal Science No 50, 2011: 3–10
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sc. – SGGW, Anim. Sci. 50, 2011)

Idea of sustainable hunting across the world

RYSZARD DZIĘCIOŁOWSKI
Samodzielny Zakład Zoologii Leśnej i Łowiectwa, Warsaw University of Life Sciences - WULS

Abstract: Principle of sustainable development has also its equivalent in game management. Contemporary hunting is based on the wise use of renewable natural resources, i.e. game animals in this case. Sustainable harvesting is possible in undisturbed and healthy habitats. One can safely assume that game management is an applied conservation of both animals and their habitat. It is thus a safeguard of the protection of biodiversity in hunting reviers. Game management exploits several animal species; but at the same time maintains entire endemic fauna and strives at the balance between animals and their habitat. Such an attitude is required by European Union directives and international conventions. Game populations have to be maintained at the level determined by ecological, scientific and cultural requirements while ranking also into account economic and recreational needs. Recreational hunting is nowadays an only acceptable by society form of hunting. Natural environment and animals inhabiting it face however numerous threats caused by the growing human population and civilization advances.

Key words: sustainable hunting, natural resources, hunting license system

Streszczenie: Idea zrównoważonego łowiectwa na świecie. Zasada zrównoważonego rozwoju ma zastosowanie również w łowiectwie. Polega na przyjęciu trwałego użytkowania odnawialnych zasobów przyrody za podstawę w gospodarowaniu łownymi gatunkami ssaków i ptaków. Trwałe pozyskanie łowieckie jest możliwe w niezakłóconym i zróżnicowanym środowisku przyrodniczym. Można przyjąć, że gospodarka łowiecka jest stosowaną i zintegrowaną ochroną zwierząt i ich środowiska. Zabezpiecza ona utrzymywanie różnorodności biologicznej w łowiskach. Łowiectwo eksploatuje kilkanaście gatunków zwierząt, zachowując całą rodzimą faunę, a jednocześnie utrzymuje równowagę pomiędzy populacjami zwierzyny a ich środowiskiem. Działania takie nakazują dyrektywy unijne i konwencje międzynarodowe. Postanawiają one, że populacje zwierząt łownych powinny być utrzymywane na poziomie określonym przez wymagania ekologiczne, naukowe, kulturowe, uwzględniając także wymogi ekonomiczne i potrzeby rekreacyjne. Myślistwo rekreacyjne jest jedyną akceptowaną społecznie formą myślistwa we współczesnym świecie. Środowisko przyrodnicze i zamieszkujące go zwierzęta stają obecnie wobec wielu zagrożeń stwarzanych przez rosnącą liczebność populacji ludzkiej i postępy cywilizacji.

Please use the following format to cite the selected article:
DZIĘCIOŁOWSKI R. Idea of sustainable hunting across the world. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Animal Science No 50, 2011: 3–10

Authors’ addresses:
Ryszard Dzięciołowski
Samodzielny Zakład Zoologii Leśnej i Łowiectwa
Wydział Leśny
ul. Nowoursynowska 159, bud. 34
02-776 Warszawa