Stock management as an element of enterprise strategy

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Agriculture No 60 (Agricultural and Forest Engineering) 2012: 137–148
(Ann. Warsaw Univ. Life Sci. – SGGW, Agricult. 60, 2012)

Stock management as an element of enterprise strategy

JERZY BULIŃSKI, CZESŁAW WASZKIEWICZ, PIOTR BURACZEWSKI
Department of Agricultural and Forest Machinery, Warsaw University of Life Sciences – SGGW

Abstract: There are discussed various aspects of stock management in the enterprise. There are presented the basic problems resulted from the need to assure operational continuity ofthe production and trade firms. The stock function is shown as a significant factor in enterprise management with consideration to financial aspects connected to the need for stock creation and the resulted limitations.

Key words: stock, kinds, division, costs, management

Streszczenie: Zarządzanie zapasami jako element strategii przedsiębiorstwa. W pracy poruszono różne aspekty zarządzania zapasami w przedsiębiorstwie. Przedstawiono podstawowe problemy wynikające z konieczności zapewnienia ciągłości działalności firm produkcyjnych i handlowych. Pokazano funkcję zapasów jako istotnego czynnika w zarządzaniu przedsiębiorstwem, z uwzględnieniem fi nansowych aspektów konieczności tworzenia zapasów i związanych z tym ograniczeń.

Please use the following format to cite the selected article:
BULIŃSKI J., WASZKIEWICZ CZ., BURACZEWSKI P. Stock management as an element of enterprise strategy. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Agriculture No 60 (Agricultural and Forest Engineering) 2012: 137–148

Authors’ addresses:
Czesław Waszkiewicz, Jerzy Buliński
Katedra Maszyn Rolniczych i Leśnych SGGW
02-787 Warszawa, ul. Nowoursynowska 166
Poland
e-mail: kmrl@sggw.pl