The analysis of the demand for technical inspections carried out during the period of farm vehicle operation

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Agriculture No 60 (Agricultural and Forest Engineering) 2012: 119–127
(Ann. Warsaw Univ. Life Sci. – SGGW, Agricult. 60, 2012)

The analysis of the demand for technical inspections carried out during the period of farm vehicle operation

SŁAWOMIR JUŚCIŃSKI
Department of Power Industry and Vehicles, Faculty of Logistics and Enterprise Management, University of Life Sciences in Lublin

Abstract: The article presents issues connected with the technical maintenance of farm vehicles. It includes a characterisation of logistic management of the work of the Service Department carried out within warranty and post-warranty inspections. The surveys were carried out in an authorised service point operating within an enterprise dealing with the distribution of farm machines and vehicles. The series of surveys included technical maintenance of farm vehicles in the years 2003–2010. The quantitative structure of the completed orders for farm vehicles inspections was presented in monthly and quarterly terms for the subsequent surveyed years. The results of the surveys were subject to the statistical analysis with the use of the R program version 2.14.1, with a determination of the trend, and random and seasonal fluctuations. Temporal breakdowns of vehicle inspections were analysed in the context of the calendar of agrotechnical operations.

Key words: technical maintenance of farm vehicles, warranty and post-warranty inspections, distribution logistics

Streszczenie: Analiza struktury zapotrzebowania na przeglądy techniczne podczas eksploatacji pojazdów rolniczych. Przedstawiono zagadnienia obsługi technicznej pojazdów rolniczych. Scharakteryzowano zarządzanie logistyczne pracą działu serwisu przy realizacji przeglądów gwarancyjnych i pogwarancyjnych. Badania przeprowadzono w autoryzowanym serwisie, działającym w strukturach przedsiębiorstwa prowadzącego dystrybucję pojazdów i maszyn rolniczych. Cykl badań obejmował obsługę techniczną pojazdów rolniczych w latach 2003–2010. Omówiono strukturę ilościową zrealizowanych zleceń przeglądów pojazdów rolniczych w układzie miesięcznym i kwartalnym dla kolejnych lat badań. Wyniki opracowano statystycznie przy wykorzystaniu programu R wersja 2.14.1. Wyznaczono dla ilości przeglądów trend, wahania przypadkowe i wahania sezonowe. Rozkłady czasowe przeglądów pojazdów poddano analizie w aspekcie kalendarza zabiegów agrotechnicznych.

Please use the following format to cite the selected article:
JUŚCIŃSKI S. The analysis of the demand for technical inspections carried out during the period of farm vehicle operation. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Agriculture No 60 (Agricultural and Forest Engineering) 2012: 119–127

Authors’ addresses:
Sławomir Juściński
Katedra Energetyki i Pojazdów
Zakład Logistyki i Zarządzania Przedsiębiorstwem
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
20-060 Lublin
ul. Poniatowskiego 1